Община Габрово напомня, че крайният срок за внасяне на последната вноска на местните данъци и такси изтече на 30 октомври 2012 г. От 1 ноември започна начисляването на лихва за просрочие, която е основен лихвен процент плюс 10 процента. С начисляването на лихви за просрочие се увеличава задължението на всяко физическо или юридическо лице. Касите на Дирекция „Местни данъци и такси” работят всеки ден от 8.15 до 16.30 ч. без прекъсване. Плащане може да извършите и по банков път по сметка: IBANномер:BG58STSA93008460754400

Банка ДСК – АД Габрово – BIС – STSABGSF

по следните кодове за плащане:

44 14 00 - Патентен данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти

44 22 00 - Данък върху наследствата  

44 23 00 - Данък върху превозните средства

44 24 00 - Такса „Битови отпадъци”

44 25 00 - Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин

44 34 00 - Други данъци /пътен данък/

44 28 00 – Туристически данък

44 65 00 - Глоби

44 80 07 - Административни услуги МДТ  

44 80 01 - Технически услуги МДТ