Община Габрово  на основание чл.130 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №1646/31.08.2012 г. на Кмета на Община Габрово е одобрен ПУП-ПЗ за жилищно строителство, ПУП-ПП за кабел НН, ПУП-ПП за водопровод на ПИ №023028 в землище на  с. Кметовци, Община Габрово.

Заповедта е обявена с обявление №АУ-02-10-23 от 03.09.12 г. Възражения по заповедта могат да бъдат направени в 14 – дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на Община Габрово пред Административен съд Габрово по реда на АПК.

Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 311, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община  Габрово.