С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№АУ-02-10-24#1/23.04.2012г.

Община Габрово, на основание чл. 130 от ЗУТ съобщава, че е изработен  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/  за ПИ 14218.32.10 по Кадастралната карта на гр. Габрово – разширение към ПИ 14218.32.16 и преотреждане на обединена площадка – за производство на хартиени, текстилни и самозалепващи етикети.

Възражения по проекта могат да бъдат направени в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението, пред ОЕСУТ при Община Габрово, на основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ. Възраженията се подават в деловодството на Общината.

Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 313, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.