В периода юли 2010 – юли 2012 година, Община Габрово изпълнява проект BG161PO001-1.4.05-0047 "Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013.

Строително-ремонтните работи са част от изпълнението на цялостния проект и обхващат общо 6 обекта на територията на град Габрово:

1. Рехабилитация паркова площ кв. Голо Бърдо, Младост;
2. Благоустрояване подходи, междублоково пространство и детска площадка северно от бл. Щастие;

3. Благоустрояване района на Спортна зала „Орловец”;
4. Реконструкция  ул. Аврам Гачев;
5. Благоустрояване пространството около мост „Игото”;  
6. Рехабилитация на градски парк в административен център.

Изпълнител на СМР:  ДЗЗД "МТБ Габрово",  град София.

Стойност на договора за СМР: 3 036 401,47 лв. без ДДС.

Дата на сключване на договора: 24.06.2011 г.

Срок за изпълнение: 200 календарни дни или от 24.06.2011 г. до 10.01.2012 г.

Строителен надзор: „EЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ” ООД, град София, стойност на договора 12 500 лв. без ДДС

Авторски надзор на различните подобекти:

"ПЪТПРОЕКТ"ЕООД, град София, стойност на договора 18000лв. без ДДС,

"ГИС СЪЛЮШЪН“ ООД, град Габрово, стойност на договора 3500 лв. без ДДС,

СД"АРТИКА - ИВАНОВ И СИЕ", град Габрово, стойност на договора 1000 лв. без ДДС,

ЕТ"ТОТЕВ - ИВАН ТОТЕВ", град Габрово, стойност на договора 1200 лв.

Изпълнени СМР дейности по подобекти:

Подобект 1. Рехабилитация паркова площ кв. Голо Бърдо- Младост (до блок Сони);

Инвестирани средства в подобекта – общо 82 904,47 лева без ДДС

Изпълнени дейности:

Реконструкция на съществуваща детска площадка  (350 м2) – обща стойност 32 273,67 лева без ДДС

Ремонтирана е детската площадка, като подменените детски съоръжения - въртележка със седалки, пясъчник, беседка, люлка с „кошове”, фитнес уред – колело и др. - са пригодени за ползване от деца с увреждания.

Монтирана 127 м2 е ударопоглъщаща настилка под всички детски съоръжения за игра, монтирани са кошчета за отпадъци, беседка с пейки, пергола с пейки, оформен е пясъчник.

Алейна мрежа и зелена площ  - обща стойност 42 639,98 лв. без ДДС

Ремонтирана е цялата алейна мрежа в парка, пространството между жилищния блок и парка, монтирано е алейно осветление, растителността е почистена и са оформени зелените площи.

Разширена е системата за видеонаблюдение – изградена е кабелна оптична мрежа, монтирана е 1 бр. фиксирана мрежова камера, вкл. всички свързани с това разходи- обща стойност 7 990,82 лв. без ДДС.

Подобект 2. Благоустрояване подходи, междублоково пространство и детска площадка северно от бл. Щастие;

Инвестирани средства в обекта – общо 357 292,29 лева без ДДС

• Съществуваща детска площадка  300 м2-  обща стойност 39 550,43 лв. без ДДС

На детската площадка са оформени  две нива,  като са  подновени  част от съществуващите съоръжения за игра и е монтирано ново комплексно съоръжение с кула и функции – катерене, пързаляне, спускане. Монтирана е беседка с пейки и въртележка със седалки, като част от детските съоръжения са пригодени за ползване от деца с увреждания. Под съоръженията има ударопоглъщаща настилка, монтирана е предпазна ограда около детската площадка.

• Подходи и междублокови пространства в района на бл. "Щастие" - обща стойност 303 514,54 лв. без ДДС

Подходите и междублоковите пространства на бл. "Щастие", включващи  пътна връзка от ул. „Стефан Караджа” към междублоково пространство зад бл. Щастие, са реконструирани, ремонтирани са тротоарните настилки, бордюрите, осветлението. В резултат на реализацията на проекта са оформени 48 допълнителни паркоместа. Подобрени са пътната и светлинна маркировка на кръстовището. Поставена е нова сфетофарна уредба. Извършеният ремонт подобри организацията на движение на пешеходци и МПС-та и решава проблема с паркирането.

Разширена е системата за видеонаблюдение- изградена е кабелна оптична мрежа, поставени са 2 бр. фиксирани мрежови камери, вкл. всички свързани с това разходи – обща стойност 14  227,32 лв. без ДДС.

Подобект 3. Благоустрояване района на Спортна зала „Орловец”;

Инвестирани средства в обекта – общо 320 533,79 лева без ДДС

• Изграждане на нова детска площадка  - обща стойност 73 284,28 лв. без ДДС

В района на Спортна зала „Орловец“ е изградена е нова детска площадка, като са обособени 2 зони:

- зона за игра на деца от 3 до 12 години- монтирани са комплексно съоръжение за игра на деца с възможност за ползване от деца с увреждания, люлка клатушка тип „везна”, двойна пружинна клатушка с облегалки, люлка тип „махало” с кошове от ударопоглъщаща материя. Монтирани са дървена беседка с пейки. Цялата настилка в този сектор със съоръженията за игра е изпълнена от ударопоглъщаща настилка - 248 м2; монтирани са  кошчета за отпадъци.

- зона за мултифункционално ползване - предвижда се да се ползва от деца над 12 години с по-разностранни интереси. Настилката е от цветни декоративни плочи, като в средата е отделено „шахматно поле”  с големина 103м2 за игра на шах на открито. Монтирани са пейки, от които може наблюдава играта. Извършено е затревяване и засаждане на храстова и дървесна растителност.

• Основен ремонт настилки-  обща стойност 236 260,13лв. без ДДС

Подменена е ерозиралата настилка от мит речен филц с нова от щампован бетон. Положена е 39 м2 нова паважна настилка, 99 м2 настилка от риолит, 3322 м2 настилка от щампован бетон, 381 м2 тротоарни настилки, поставени са 20 броя кашпи , 2 бр. стойки за велосипеди и др.

Разширена е системата за видеонаблюдение – изградена е кабелна оптична мрежа, монтирана е 1 бр. фиксирана мрежова камера, вкл. всички свързани с това разходи- обща стойност 10 989,38лв. без ДДС.

Подобект 4. Реконструкция  ул. "Аврам Гачев";

Инвестирани средства в обекта – общо 1 658 325,43 лева без ДДС

• Реконструкция ул. "Аврам Гачев" - съществуваща крайречна улица край левия бряг на р.Янтра – обща стойност 1 515 233,73 лева  без ДДС, в това число:

 • ПЪТНА ЧАСТ, включваща изграждане и реконструкция на ул. „Аврам Гачев” - от пресечката с ул. „Д-р Василиади“ до пешеходната връзка с ул. „Брянска“, къса връзка между ул. „Аврам Гачев“ и ул. „Еп. Софроний“, ул. „Еп. Софроний“ и връзка между паркинг НТС и ул. „Аврам Гачев“. Асфалтирано е пътното платно с обособени пешеходни и велоалеи, оформени са зелена зона и кътове за отдих. Монтирани са 240 бр. предпазни пана, 3 бр. стойки за велосипеди, и са обособени 71 бр.паркоместа – обща стойност 629 720, 02 лв. без ДДС;
 • ПОДПОРНИ СТЕНИ - изградени са нови 181 м подпорни стени към  ул. „Аврам Гачев“ с височина до 6,15м и 46 м подпорна стена по късата връзка между ул. „Аврам Гачев“ и ул. „Еп. Софроний“- обща стойност 786 866, 56 лв. без ДДС;
 • УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, в това число 1055 м кабелни връзки, 28 бр., стълбове, 45 бр. енерго-ефективни осветителни тела - обща стойност 50 164, 23 лв. без ДДС;
 • ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО – почистване на 2280 м2 храсти и растителност, засаждане на декоративни храсти, фиданки, полагане настилки 94 м2 бетонови плочи, поставяне на 37 бр. пейки, 4 масички, 11 бр. перголи/секции и др. – обща стойност 48 482,92 лв. без ДДС;

• Изграждане на детска площадка – обща стойност 73 793,23 лв. без ДДС.

Изградена е  нова детска площадка с площ от 502 м2 -  монтирани са комплексно съоръжение с възможност за игра на деца с увреждания, кръгла катерушка и клатушка тип „везна”, пейки, беседка с пейки, кошчета и информационна табела, поставена е 182 м2 ударопоглъщаща настилка под всички съоръжения. Изградени са настилката на площадката и довеждащите алеи с декоративни циментови плочи, оформен е пясъчник. Извършен е  монтаж на 94 м обезопасителна ограда. Зоната за отдих е залесена с дървесна растителност, като е извършено възстановяване на прилежащите тревни площи.

Разширена е системата за видеонаблюдение- изградена е кабелна оптична мрежа, поставени са 4 бр. фиксирани мрежови камери, вкл. всички свързани с това разходи – обща стойност 69 298,47лв. без ДДС.

Подобект 5 . Благоустрояване пространството около мост „Игото”;

Инвестирани средства в обекта – общо 259 120,55 лева без ДДС

• Изграждане на пешеходна връзка на ул. Аврам Гачев с м. Игото с погледна площадка към   р. Янтра. – обща стойност 77 100,08 лв. без ДДСв това число:

 • ЧАСТ АРХИТЕКТУРА , поставяне на нови настилки – павета и гранитни плочи, облицовки, 54,7 м парапети, 38 м шапки от варовик, пейки, кошчета за отпадъци, и др. –обща стойност 30 319, 26 лв. без ДДС;
 • ЧАСТ ЕЛЕКТРО – изградени 240 м кабелни връзки, монтирани 20 бр. прожектори за вграждане, поставени 7 бр. паркови осветителни тела и всички съпътстващи дейности – обща стойност 2705,58 лв. без ДДС;
 • ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА – поставяне на бетонови решетки за отводняване, бетонови шапки за 64 бр. бордюри, засаждане на растителност и др. - обща стойност 5 775,97лв. без ДДС;
 • КОНСТРУКЦИИ ЗА ТРИТЕ ПОГЛЕДНИ ПЛОЩАДКИ (изкопи, кофражи, бетони, арматура) - обща стойност  38 299,27 без ДДС;

• Художествено осветление на мост Игото и фигура на Рачо Ковача - обща стойност 2 620,88 лв. без ДДС, в това число общо 12 бр. прожектори , 52 м кабелни връзки и др.

• Рехабилитация парапет и настилки мост Игото, включително скулптурните групи върху него - обща стойност 167 352,20 лв. без ДДС.

Подменени са настилките на тротоара от двете страни на моста, облицовките, парапета на мост „Игото”. Подменена е изцяло компрометираната настилка с речен филц с настилка с 445 м2 нови гранитни плочи. Рехабилитация 5 бр. бронзови скулптурни фигури - Рачо Ковача, лъвове и човешки фигури

Разширена е системата за видеонаблюдение- изградена е кабелна оптична мрежа, поставени са 2 бр. фиксирани мрежови камери, вкл. всички свързани с това разходи – обща стойност 12 047,39 лв. без ДДС.

Подобект 6. Рехабилитация на градски парк в административен център

Инвестирани средства в обекта – общо 329 241,40 лева без ДДС

• Парково и художествено осветление /ул. Ю.Венелин и Скобелевска/ - обща стойност

 29 121,80 без ДДС

Парковото и художествено осветление /ул. Ю.Венелин и Скобелевска обхваща:

 • Зелена площ между ул. Ю.Венелин и Скобелевска – част 1;
 • Зелена площ между ул. Ю.Венелин и Скобелевска – част 2;
 • Рехабилитация на светлинни източници на ул. Скобелевска;
 • Художествено осветление мост до театъра – ул. Юрий Венелин.

• Ремонт на детска площадка – обща стойност 42 423,80 лв. без ДДС

Ремонтът на детската площадка (423 м2)  и довеждащи алеи  обхваща доставка и монтаж на ново комплексно съоръжение за игра на деца, 4 броя люлки тип „махало”, като две от тях са тип „кош” за ползване от деца с увреждания; доставка и монтаж на фитнес-уред (кондиционер за крака и ръце) за превенция на обездвижени деца, на метална въртележка с вътрешни седалки. Извършен е ремонт на пясъчника и е осигурено засенчване. Монтирани са пейки, беседка, кошчета за отпадъци и информационна табела, поставена е 145 м2 ударопоглъщаща настилка под съоръженията за игра. Положена е 305м2 настилка с  плочи.

• Рехабилитация алейна мрежа и елементи на прилежащата надземна инфраструктура.- обща стойност – 190 896,20 лв.без ДДС

Извършена е рехабилитация на 2210 м2 алейна мрежа и прилежащите й елементи– извършен е основен ремонт на компрометираната асфалтобетонова настилка и на тревните площи, монтирани са 1239 м нови бетонови градински бордюри, оформяне на храстова и дървесна растителност, подменени са настилките от плочи в парка, извършен е частичен ремонт на облицовки по постаменти, ремонт чешми. Подменени са настилките по тротоарите от двете страни на ул. „Ю. Венелин” от моста Игото до ул. „Априловска”.

• Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система – обща стойност45 033,71 лв. без ДДС.

Подземната напоителна система ще спомага за поливането на цветните фигури и цялата растителност в района на градския парк в административния център.

Разширена е системата за видеонаблюдение- изградена е кабелна оптична мрежа, поставени са 2 бр. фиксирани мрежови камери,1 бр. моторизирана обзорна камера, вкл. всички свързани с това разходи – обща стойност 21 765,89лв. без ДДС.

Изграждане на система за безопасна градска среда и превенция на риска, посредством система за видеонаблюдение.

В рамките на проекта в обектите на интервенция са монтирани  общо 13 нови камери за обзорно наблюдение, като илюстрация на част от предвидените мерки за безопасна градска среда и превенция на риска. Към системата са добавени съществуващите видеокамери от изградената система за видеонаблюдение на пространството около сградата на Община Габрово. Предвидена е една работна станция за наблюдение, контрол и анализ на събитията с 1 видеомонитор, като са интегрирани и съществуващите работни станции от изградената система за видеонаблюдение.

                                                                                                                                                                                            

Обща стойност на изпълнените СМР без ДДС: 3 007 417,93 лв.