Община Габрово, съобщава, че в бр. 44 от 12.06.2012г. на Държавен вестник е обявено Решение № 114 от 5.06.2012г. на Общински съвет Габрово  за одобряване Специализирана схема към действащия Подробен устройствен план на с.Враниловци, Община Габрово за изграждане на подземна газоразпределителна мрежа.

На основание чл. 128, ал.5 и ал. 7 от ЗУТ  заинтересованите лица могат да направят в тридесет дневен срок от съобщаването, писмени искания, предложения и възражения,  относно схемата и придружаващите я документи до Кмета на Общината Габрово.