С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№АУ-02-10-41/22.05.2012г

Община Габрово, на основание чл. 130 от ЗУТ съобщава, че е изработен  ПУП–ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в ПИ 35.399 по плана на новообразуваните имоти на местност Шенини, землище Габрово.

Възражения по проекта могат да бъдат направени в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявлението, пред ОЕСУТ при Община Габрово, на основание чл.128, ал.7 от ЗУТ.

Възраженията се подават в деловодството на Общината. Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 303, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.