З   А   П   О   В   Е   Д

№ 818

гр. Габрово 15.05.2012 год.

  На основание  чл. 44 ал.2 от  ЗМСМА, чл. 25 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС за отваряне на улица  с О.Т. 41 в посока О.Т. 42 до дерето  между кв. 32-24 по плана  на гр.Габрово, кв. Тлъчници - V част, одобрен със заповед  №1296/15.12.1997г. на Кмета на Община Габрово, доклад за експертна оценка от 26.03.2012г. съгласно  договор № 128-БС/22.03.2012г., обявление за отчуждаване на основание чл. 25.ал.1 от ЗОС  във  в-к „100 вести” бр. 74/28.03.2012г., в-к „Телеграф/29.03.2012. и  в-к „Новинар” бр. 75/29.03.2012г., нотариален  акт № 22, том ІV, дело №729/27.02.2007г. на нотариус с рег. №359 на НК, удостоверение № 841/21.03.2012г.  за данъчна оценка  на дирекция МДТ  Община  Габрово, извадка от плана скица № 99/17.02.2012г. на Община Габрово и скица № 922/23.02.2012г. на СГКК - гр.Габрово.

О Т Ч У Ж Д А В А М:

 Част с площ от 225,00 кв.м от  ПИ  с идентификатор № 14218.508.238 по КК на гр. Габрово, представляващ  ПИ № 2001 от кв.24, по плана на гр.Габрово кв.Тлъчници -  V част.

По предходния план  имота попада в УПИ ХІ  -   за спортни нужди  от кв.8  по плана на гр. Габрово - 29 част. Собственост на Лидия Любчева Миланова – Железарова с ЕГН...от гр. Габрово ул. П.Постомпиров № 23 съгласно нотариален  акт №22, том ІV, дело №729/27.02.2007г. на нотариус с рег. №359 на НК.

          Останалата част от имота след  отчуждаването отговаря на изискванията  на чл. 19, ал.1,т.1 от ЗУТ.

О П Р Е Д Е Л Я М:

Обезщетение в размер  на 6 440/ шест хиляди четиристотин и четиридесет/лв. съгласно приет доклад на оценката  с протокол от 26.03.2012г. на комисията по ЗОС. Сумата   е внесена по набирателната сметка на Община Габрово при Банка ДСК ЕАД гр.Габрово на името на право имащата Същата подлежи на изплащане след 14 - дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник на основание чл. 29, ал.1 от ЗОС.

Настоящата  Заповед да се връчи на Лидия Любчева Миланова – Железарова дирекция   Инфраструктура и екология и  дирекция Финансово счетоводна.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Добрин Савчев – зам. кмет при  Община Габрово.       

На основание  чл. 27 ал.1 от  ЗОС заповедта подлежи на обжалване  в  14 – дневен срок от обнародването й  в Държавен вестник   пред Административен съд Габрово.

З   А   П   О   В   Е   Д

№819

гр. Габрово 15.05.2012 год.

На основание  чл. 44 ал.2 от  ЗМСМА, чл. 25 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС за отваряне на улица  О.Т. 144-145 между кв. 17-20по плана  на гр.Габрово- 86 част, одобрен със заповед  №215/14.04.1987г. на Председателя на ИК на Окръжен Народен Съвет, доклад за експертна оценка от 26.03.2012г. съгласно  договор № 129-БС/22.03.2012г., обявление за отчуждаване на основание чл. 25.ал.1 от ЗОС  във  в-к „100 вести” бр. 74/28.03.2012г., в-к „Телеграф/29.03.2012. и  в-к „Новинар” бр. 75/29.03.2012г., нотариален акт  № 189, том ІІІ, дело № 1334/27.ХІ.1970г.  и № 150, том ІХ, дело № 2348/15.ХІІ.1993г. на габровски районен съд, удостоверение: № 839/21.03.2012г. и 840/21.03.2012г. за данъчна оценка  на дирекция МДТ  Община  Габрово, извадка от плана скица № 438/30.08.2010г.-актуална към 01.03.2012г.на Община Габрово и скица № 4472/04.08.2010г.- актуална към 16.01.2012г. на СГКК - гр.Габрово.

О Т Ч У Ж Д А В А М:

Поземлен имот  7216 б  от кв.17 по плана на гр. Габрово  - 86 ч.  представляващ ПИ с идентификатор  № 14218.531.110 по кадастралната карта на гр. Габрово от 926 кв.м.

По предходния план  представлява южната част на дворище пл. № 181 от кв. 82а кв. Палаузово. Собственост  по ½  ид.ч. на  Донка Иванова Илиева с ЕГН 3402186297 от гр. София, ул. Ведрина № 2 съгласно нотариален акт  № 189, том ІІІ, дело № 1334/27.ХІ.1970г.  на габровски районен съд  и Иван Иванов Иванов с ЕГН 6103162268  от гр. Габрово ул. Свищовска № 63 вх. В съгласно нотариален акт  № 150, том ІХ, дело № 2348/15.ХІІ.1993г. на габровски районен съд.

О П Р Е Д Е Л Я М:

Обезщетение в размер  на 12 594/дванадесет хиляди петстотин деветдесет и четири /лв. съгласно приет доклад на оценката  с протокол от 26.03.2012г. на комисията по ЗОС. Сумата   е внесена по набирателната сметка на Община Габрово при Банка ДСК ЕАД гр.Габрово на името на правоимащите. Същата подлежи на изплащане след 14 - дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник на основание чл. 29, ал.1 от ЗОС както следва:

    - Донка Иванова Илиева с ЕГН..... – 6 297/шест хиляди двеста деветдесет и седем/лв.

    - Иван Иванов Иванов с ЕГН.......  – 6 297/шест хиляди двеста деветдесет и седем/лв.

Настоящата  Заповед да се връчи на Донка Иванова Илиева, Иван Иванов Иванов, дирекция  Инфраструктура и екология и  дирекция Финансово счетоводна.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Добрин Савчев – зам. кмет при  Община Габрово.       

На основание  чл. 27 ал.1 от  ЗОС заповедта подлежи на обжалване  в  14 – дневен срок от обнародването й  в Държавен вестник   пред Административен съд Габрово.

  З   А   П   О   В   Е   Д

№ 820

гр. Габрово 15.05.2012 год.

  На основание  чл. 44 ал.2 от  ЗМСМА, чл. 25 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС за прилагане на предвидената улична регулация  с  О.Т. 2271-2272-2277 между кв. 269 и 270 по плана  на гр.Габрово- ІІІ етап, ІІ част, одобрен с решение № 273/19.10.2006г.на Общински съвет Габрово, доклад за експертна оценка от 26.03.2012г. съгласно  договор № 129-БС/22.03.2012г., обявление за отчуждаване на основание чл. 25.ал.1 от ЗОС  във  в-к „100 вести” бр. 74/28.03.2012г., в-к „Телеграф/29.03.2012. и  в-к „Новинар” бр. 75/29.03.2012г., нотариален акт № 120, том ІІІ, рег.1756, дело 570/13.08.1938г, нот. акт № 44, том ІІІ рег.1406 дело 483/30.06.1938г. и нот. акт № 82, том І рег. 360 дело 107/19.02.1936г.на околийски съд гр. Габрово, удостоверение за наследници № 643/12.03.2012г. на Община Габрово, удостоверение № 838/21.03.2012г. за данъчна оценка  на дирекция МДТ  Община  Габрово, извадка от плана скица № 97/17.022012г. на Община Габрово и скица № 1219/18.02.2011г.- актуална към 16.01.2012г. на СГКК - гр.Габрово.

О Т Ч У Ж Д А В А М:

Поземлен имот  393 от кв. 270  по плана на гр. Габрово ІІІ етап, ІІ част,   представляващ ПИ с идентификатор  № 14218.510.595 по кадастралната карта на гр. Габрово от 112 кв.м., заедно с построената в него паянтова жилищна сграда със застроена площ 47 кв.м.

По предходния план  представлява част от дворище № 1599 и сграда  с кадастрален № 3446 от кв. 528. Собственост по ¼ ид. ч. на  н-ци на Димитър Станев Дончев – Мария Димитрова Вълева, Радка Димитрова Петрова, Стефанка Димитрова Хубанова  трите от гр. Габрово ул. Николай Палаузов №13 и Ганка Димитрова Минкова от гр. София, ЖК Хиподрума № 116, вх.Б, по удостоверение за наследници № 643/12.03.2012г.съгласно нотариален акт № 120, том ІІІ, рег.1756, дело 570/13.08.1938г, нот. акт № 44, том ІІІ рег.1406 дело 4838/30.06.1938г. и нот. акт № 82, том І рег. 360 дело 107/19.02.1936г.на околийски съд гр. Габрово.

О П Р Е Д Е Л Я М:

            Обезщетение в размер  на 25 900/двадесет и пет хиляди и деветстотин/лв. съгласно приет доклад на оценката  с протокол от 26.03.2012г. на комисията по ЗОС. Сумата   е внесена по набирателната сметка на Община Габрово при Банка ДСК ЕАД гр.Габрово на името на правоимащите. Същата подлежи на изплащане след 14 - дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник на основание чл. 29, ал.1 от ЗОС както следва:

  -Мария Димитрова Вълева с ЕГН  .......... - 6 475/шест хиляди четиристотин седемдесет и пет/лв.

  -Радка Димитрова Петрова с ЕГН ............... - 6 475/шест хиляди четиристотин седемдесет и пет/лв.

  -Стефанка Димитрова Хубанова ЕГН ................. -6 475/шест хиляди четиристотин седемдесет и пет/лв.

  -Ганка Димитрова Минкова  с ЕГН ............. - 6 475/шест хиляди четиристотин седемдесет и пет/лв.

Настоящата  Заповед да се връчи на Мария Димитрова Вълева, Радка Димитрова Петрова, Стефанка Димитрова Хубанова, Ганка Димитрова Минкова, дирекция   Инфраструктура и екология и  дирекция Финансово счетоводна.

             Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Добрин Савчев – зам. кмет при  Община Габрово.

           На основание  чл. 27 ал.1 от  ЗОС заповедта подлежи на обжалване  в  14 – дневен срок от обнародването й  в Държавен вестник   пред Административен съд Габрово.

ТАНЯ ХРИСТОВА

             Кмет на Община Габрово