О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

ОТ ОБЩИНА ГАБРОВO

БУЛСТАТ: 000215630

с адрес на управление: пл. Възраждане № 3, гр. Габрово, П.К. 5300

На основание чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ГАБРОВО УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че писменото становище изготвено от Агенция „Пътна Инфраструктура” по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане на инвестиционно предложение, озаглавено:

„Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 30+673,8 с тунел по връх Шипка”,

се предоставя за провеждане на процедура „обществен достъп”. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 месец, всеки работен ден в периода от 19.03.2012 г. – 19.04.2012 г. в сградата на общината, пл. „Възраждане” №3, етаж 7, стая 701, всеки работен ден от 08.30 до 12.30 и от 13.00 до 17.00 часа.

Лице за контакти: инж. Деница Колева – мл. експерт отдел „ООСЧ” Община Габрово, тел.066 818 437.