С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ АУ-02-10-17#1/14.03.2012 г.

Община Габрово, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че  на основание чл. 64, ал. 2 от ЗУТ е изработена Специализирана схема към действащ подробен устройствен план на гр. Габрово за изграждане на подземна разпределителна оптична кабелна мрежа.

Недоволните могат да обжалват проекта, на основание чл. 128, ал.5 и ал.7 от ЗУТ, пред ОЕСУТ при Община Габрово, в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявлението.

Възраженията се подават в два екземпляра в деловодството на Общината. Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 302, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.