З А П О В Е Д

№ 390 / 13.03.2012 г.

ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на пролетно почистване в обектите и свободните площи на територията на Община Габрово

Във връзка с предстоящото затопляне на времето и започване на пролетното почистване на територията на Община Габрово ще се създадат предпоставки за възникване на пожари, както на територията на фирми и предприятия, така и в полския и горски фонд. За извършване на превантивна дейност на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 12 от Наредба № 9 за Пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Габрово   

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Задължения на държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите:

1.1. Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност при извършване на пролетно почистване на районите около сградите и свободните площи на територията на Община Габрово.

1.2. Ръководителите на обекти са длъжни да издадат вътрешни правила и инструкции за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на пролетно почистване в ръководените от тях обекти.

1.3. Територията на обектите се поддържа чиста от горими отпадъци и суха растителност, които се събират на пожаробезопасни места и се изнасят извън района на обектите.

1.4. Към всички сгради, съоръжения, водоизточници (пожарни хидранти и водоеми) и материално-технически средства за пожарогасене в обектите се осигуряват и поддържат пътища и свободни достъпи. Същите да бъдат обозначени съгласно действащите стандарти и Наредба № РД – 07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

1.5. При организирани посещения от групи (особено от деца) в хотели, хижи, почивни станции и домове, както и в архитектурно – исторически комплекси на територията на Община Габрово, да се извършват инструктажи по спазване на правилата за пожарна безопасност в обектите и районите около тях.

2. Задължения на кметове, кметски наместници и председатели на земеделски кооперации:

2.1. Кметовете, кметските наместници и председателите на земеделски кооперации запознават местното население с правилата за пожарна безопасност при извършване на пролетно почистване и прилагат превантивни мерки за недопускане на полски и горски пожари.

2.2. Кметовете и кметските наместници да актуализират състава на гасаческите групи и проведат обучение с тях. Кметствата да дооборудват противопожарните си депа. Да се обозначат подходите към водоемите, които могат да се използват за противопожарни нужди. Да се осигурят превозни средства за извозване на гасаческите групи. Копие от списъците на гасаческите групи (съдържащи имена, телефони и адреси) да се изпратят в РС”ПБЗН” – Габрово, ул. “Антим I” 1, в срок до 20.04.2012 г.

2.3. Кметовете и кметските наместници да спазват стриктно задълженията си по Закона за горите, Закона за МВР и Закона за местното самоуправление, относно опазване на полския и горски фонд от пожари.

3. Изисквания към ръководителите на организации и дружества свързани с пътното поддържане, железопътния транспорт, енергопреносните мрежи и др.:

3.1. Ръководителите на организации и дружества свързани с пътното поддържане, железопътния транспорт и енергопреносните мрежи и др. организации да издадат вътрешни правила и инструкции за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на пролетно почистване.

3.2. Горимите отпадъци и суха растителност да се събират на определени пожаробезопасни места.

ЗАБРАНЯВАМ:

Паленето на суха растителност и отпадъци в свободни площи на територията на град Габрово, на кметствата и кметските наместничества от Община Габрово, в полските и горските масиви, край сервитутните ивици. Отговорност за възникнали пожари носят собствениците или ползвателите на земите, както и кметовете или кметските наместници по места.

С настоящата заповед да се запознаят всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Заместник Кмета на Община Габрово - инж. Добрин Савчев и специализираните органи за ПБЗН от РСПБЗН – Габрово.

КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО:     _________/п/_________      

/Т. Христова/

НАЧАЛНИК РСПБЗН – Габрово:         _________/п/_________

/инж. Пл. Генчев/