С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ АУ-02-10-17#3/02.03.2012 г.

Община Габрово, на основание чл. 130 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №343/01.03.2012г. за одобряване на ПУП за ЧИ на ПУП за УПИ VI-326,684 от кв.152 по плана на гр.Габрово-II етап, III част.

Недоволните могат да обжалват заповедта, на основание чл. 215 от ЗУ, пред Габровския Aдминистративен съд чрез Община Габрово, в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявлението.

Възраженията се подават в два екземпляра в деловодството на Общината. Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 303, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.