На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2011 г.),

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Газснабдяване на община Габрово”,

с изграждане на стоманен разпределителен газопровод извън урбанизираната територия със следните параметри

Рн -1,6 МРа; диаметър Ø 273мм, дължина L ~30km.

Уведомление за инвестиционно намерение  и картен материал на „Ситигаз – България” ЕАД са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68.