Община Габрово обявява процедура за финансиране на проекти в областта на културата за 2012 година, съгласно разработени и утвърдени Правилник за финансиране на проекти по програма култура от бюджета на Община Габрово /Решение № 11 от 27.01.2011 г изменение и допълнение решение №28/16.02.2012г. на ОбС – Габрово/ и одобрена годишна работна програма за финансиране /Решение № 28 от 16.02.2012 г. на ОбС - Габрово/. По настоящата процедура могат да кандидатстват културни организации, регистрирани по Закона за закрила и развитие на културата и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена и частна полза и с предмет на дейност в сферата на културата, Закона за народните читалища, със седалище и адрес на управление на територията на гр. Габрово. Допустими кандидати са и юридически лица, създадени по Закона за народната просвета и Закона за висшето образование, със седалище на територията на Община Габрово.

Програмата финансира до 80% от общата стойност на проектите, като периодът на тяхното изпълнение е не по-късно от 1.12.2012 г., а периодът на отчитане - не по-късно от 15.12.2012 г.

Всички кандидати следва да бъдат запознати с Правилника за финансиране на проекти по програма култура от бюджета на Община Габрово /Решение № 11 от 27.01.2011 г. на ОбС – Габрово/,изменение и допълнение Решение №28 от 16.02.2012 г

І. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА 2012 г.

През 2012 г. Програмата за финансиране на проекти в областта на културата е насочена към подпомагане на: културни институти, творчески формации, сдружения и организации (в това число и организации с нестопанска цел), регистрирани в обществена и частна полза, в създаването и разпространението на културен продукт със средствата на различните видове изкуства, чрез съфинансиране на проекти, които:

 • спомагат за децентрализацията на културния живот, събития на открито и събития, насочени към естетизиране на нови пространства от градската среда, посредством различни изкуства
 • насърчават и подпомагат развитието на младежта и активното й участие в културния живот на общината
 • разнообразяват културния живот с оригинални и новаторски подходи и обогатяват вече утвърдени инициативи
 • създават условия и позволяват равен достъп до култура и изкуство на граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното включване в културните процеси на общността
 • съдействат за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на региона

ІІ. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1. По програмата се финансират разходи за:

 • възнаграждения на екипи по реализацията на проекта
 • изработване на рекламни и информационни материали – печатни, на CD/DVD
 • отпечатване на издания
 • административни разходи до 5% от исканата сума
 • транспортни и командировъчни разходи
 • наем на зали и оборудване
 • други, присъщи за реализацията на проекта разходи

2. Програмата не финансира:

 • разходи за текущата дейност по поддръжка на сгради и покриване на режийни разноски
 • разходи за възнаграждения на служители в общински и държавни институции
 • проекти, които са финансирани в културния календар за 2012 г.
 • проекти, които са финансирани по Програма „Култура” през 2011 г.
 • инвестиционни проекти и строително-монтажни работи
 • закупуване на ДМА, оборудване и представителни разходи
 • проекти с неуредени права съгласно Закона за авторските и сродни права
 • честването на лични юбилеи, бенефиси и други подобни
 • банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях
 • данъци и такси, извън пряко възникналите от дейностите на проекта
 • разходи, финансирани по други програми и/или инициативи на Община Габрово
 • разходи, извършени преди сключването на договора за реализирането на проекта
 • проекти за акции и дейности на политически партии
 • разходи за издръжка на офиси /ел.енергия,вода,телефон и др./

          

ІІІ. ПРИОРИТЕТИ ЗА 2012 Г.

В настоящата Сесия на годишната работна програма ще бъдат разгледани и финансирани проекти в четири приоритетни области:

1. ПРИОРИТЕТ 1

Изкуство край реката

По този приоритет ще се финансират проекти, които ще осмислят по нов творчески начин новоизградената крайречна улица „Аврам Гачев” и прилежащите й пространства. Събитията могат да включват творчески дни на открито, които ангажират широка публика и провокират интереса и участието й в различни форми и жанрове на изкуството. Те следва да стимулират включването на широк кръг заинтересовани страни, да насърчават нестандартното мислене, да активизират и провокират.

Цели:

 • осмислянe на крайречната улица като алтернативно градско пространство за разнообразни, нетрадиционни, атрактивни културни събития
 • подкрепа на творци от различни жанрове на изкуството, осигуряване на поле за изява и шанс за развитие
 • създаване и популяризиране на културни продукти
 • стимулиране на гражданските инициативи в областта на културата и изкуството
 • провокиране на гражданите за активно включване и участие в творческите процеси и културните инициативи.

Размер на отпусканите средства

Максималната сума, която се разпределя по Приоритет 1 е 9 000 лв. 

Размер на финансиране за всяко конкретно предложение – до 4500 лв.

2. ПРИОРИТЕТ 2

Иновативни културни събития

По този приоритет ще се финансират проекти, които създават, развиват и реализират нови и неконвенционални форми на културни изяви, основават се на иновативни идеи и практики за представяне на културни събития. Приоритетът няма да налага рамки на заложените в проектите видове изкуства, начини на представяне, места за изява, използвани техники за ангажиране на публика и участници.

Като иновативни културни проекти ще се оценяват тези, които се характеризират с нестандартен новаторски подход по отношение на: техния замисъл; места за реализация, художествени практики и форми на изява (синтез на изкуствата или обединяване възможностите на изкуство и наука, архитектура, дизайн, технология, педагогика, образование, екология и др.); включват нови публики и променят техните нагласи – от пасивни зрители в активни участници; използват нетрадиционни канали и методи за разпространение на информация. 

Цели:

 • стимулиране въвеждането на иновативни идеи и практики в създаването и разпространението на културни продукти
 • привличане на нови публики и промяна на позициите им от пасивни зрители в активни участници
 • мобилизиране потенциала на представители на различни социални групи и субекти, свързани с управлението и развитието на културните продукти
 • разтваряне на границите между професионалисти и аматьори
 • разнообразяване и обогатяване на културния живот на общността и насърчаване активното участие на гражданите в него
 • създаване и популяризиране на конкурентноспособен културен продукт.

Размер на отпусканите средства

Максималната сума, която се разпределя по Приоритет 2 е 12 000 лв. 

Размер на финансиране за всяко конкретно предложение – до 6 000 лв.

 
3. ПРИОРИТЕТ 3  

Изкуството – мост между поколенията

Приоритетът дава възможност за широка интерпретация на зададената тема, без да ограничава творческите виждания на кандидатите. Дейностите и събитията, които ще се провеждат, трябва да бъдат подготвени и реализирани така, че да е на лице взаимовръзка между хора от няколко поколения, а диалогът между тях да е на универсалния език на Изкуството.

Цели:

 • създаване на нагласи и условия за приемственост между поколенията, посредством различни видове изкуства
 • стимулиране на активното включване и участие в творческите процеси и културните инициативи на граждани от различни поколения
 • възпитаване на любов към изкуството, чрез споделяне на идеи и опит
 • създаване на условия за равен достъп до култура и изкуство и активно включване в културните процеси на общността.

Размер на отпусканите средства

Максималната сума, която се разпределя по Приоритет 3 e  8 000 лв. 

Размер на финансиране за всяко конкретно предложение – до  4000  лв.

4. ПРИОРИТЕТ 4

Културно-историческо наследство

По този приоритет ще бъдат подкрепени проекти, които изследват и популяризират културно-историческото наследство на Габрово и са предпоставка за развитието на културен туризъм. Приоритетът няма да налага рамки на видове дейности, които могат да бъдат предложени за финансиране.

Цели:

 • създаване и популяризиране на културни продукти, които са предпоставка за развитието на културен туризъм
 • опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на региона
 • разнообразяване и обогатяване на културния живот на общността чрез създаване на траен интерес към миналото и традициите
 • създаване на рекламно-информационни продукти, които представят по атрактивен начин културно-историческото наследство на габровския край.

Размер на отпусканите средства

Максималната сума, която се разпределя по Приоритет 4 e  6 000 лв. 

Размер на финансиране за всяко конкретно предложение – до  6 000  лв.

ІV. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Проектните предложения се подават в 1 оригинал и  2 копия на хартиен носител и 1 копие на електронен носител. Не се приемат документи и формуляри, попълнени на ръка.

2. Проектните предложения се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както следва:

ДО

Община Габрово

пл.”Възраждане ” №3

гр. Габрово 5300

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

..................................................................................................................................................

/наименование на проекта и приоритета, по който се кандидатства/

ОТНОСНО: УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА

НА КУЛТУРАТА ЗА 2012 ГОДИНА

........................................................................................................................................................

/организация/

........................................................................................................................................................

/адрес за кореспонденция/    

.........................................................................................................................................................

/телефон, факс и електронен адрес/

3. Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово в срок до 16 часа на 30 март 2012 г.


Пълния комплект от документи за кандидатстване ще намерите тук