На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

Р Е Ш И Х:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Подобряване на ВиК инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци, Чехлевци, Войново и Русевци на гр. Габрово с местоположение: квартали Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци, Войново и Русевци на гр. Габрово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Габрово, гр. Габрово, пл. Възраждане №3, Таня Венкова Христова - кмет

                                                                   Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е реконструкция и модернизация на съществуващата канализационна система, както и изграждането на нови колектори с цел обхващане на цялата територия на квартали Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци, Войново и Русевци по градоустройствения план на гр. Габрово.

Квартали Войново и частта от Русевци, която е  в обхвата на настоящия проект, нямат изградена канализация.

Настоящият проект предлага проектно решение за доизграждане и подобрения на градската канализационна мрежа. Общите цели на инвестиционните мерки са:

 • Игнориране на директното заустване на непречистени отпадъчни води в приемника, чрез изграждането на нови канализационни клонове и съпътстващи към тях съоръжения;
 • Присъединяване на 100 % от населението към канализационната мрежа;
 • Осигуряване на 100 % от населението с пълно пречистване на отпадъчните води.

За целта е проектирана нова разделна канализационна мрежа от полиетиленови тръби, осъществена чрез главни и второстепенни канализационни колектори по всички улици, като се има предвид съществуващото положение на частично изградената инфраструктура в кварталите. Предвидени са необходимите съпътстващи съоръжения – ревизионни шахти, улични оттоци, канализационни помпени станции. Ще се изградят нови и ще се реконструират съществуващи сградни канализационни отклонения.

Общата дължина на новопроектираната разделна мрежа на квартали Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци е 18481м битова и 2024 м дъждовна канализация.

Проектното решение е разработено с полиетиленови тръби в зависимост от необходимите диаметри, съответно: Ф200 за СКО и УО, и Ф315, Ф400, Ф500, Ф800 и Ф1000 за уличната канализация.

Канализационната мрежа на двата квартала – Войново и Русевци е разделна, изпълнена от полиетиленови тръби  ф315 за уличната мрежа  и ф200 за сградните канализационни отклонения. Общата дължина на уличната мрежа е 8 745м.

Спецификацията на новопроектираната канализационната мрежа по квартали е следната:

 • кв. Борово и кв. Велчевци – битова канализация 13,815 км; дъждовна канализация 2,024 км
 • кв. Гачевци – битова канализация 2,613 км
 • кв. Славовци – битова канализация 0,518 км
 • кв. Чехлевци – битова канализация 1,535 км
 • кв. Войново – битова канализация 2,799 км
 • кв. Русевци – битова канализация 5,946 км

        Схемата на водоснабдяване на град Габрово е зонирана. Шестте квартала в обхвата на проекта са водоснабдени практически 100%. За изградената разпределителна мрежа за питейно водоснабдяване преди повече от 40 г. няма налична проектна документация. Преобладаващите диаметри са Ф80 – Ф350 Етернит и Ф76 – Ф325 Стомана по данни предоставени от оператора ВиК ООД – гр. Габрово. Като цяло водоснабдяването на кварталите е ненадеждно. Капацитетът на водоснабдяване е недостатъчен. Съществуващата водопроводна мрежа е морално остаряла и силно амортизирана, изцяло от азбесто – циментови и стоманени тръби и е за тотална подмяна. Налице са големи загуби на питейна вода вследствие на високите напори. Възникват множество аварии по мрежата, водещи до продължителни ремонтни работи.

Новопроектирана водопроводна мрежа

Настоящият проект предлага работен проект за доизграждане и подобрения на градската водопроводна мрежа. Общите цели на инвестиционните мерки са:

 • Да се извърши ремонт и рехабилитация на цялата вътрешна водопроводна мрежа, като компрометираните етернитови и стоманени тръби се подменят с полиетиленови;
 • Райониране на разпределителната мрежа – монтиране на необходимия брой СК по възлови кръстовища;
 • Монтиране на достатъчен брой ПХ;
 • Да се предвиди изискваното от нормите противопожарно водоснабдяване;
 • Да се подменят сградните водопроводни отклонения до водомерните шахти, като се предвиди тротоарен спирателен кран на същите;
 • Да се предвиди възможност за измерване на общото водно количество, подавано в района с цел непрекъснато изчисление на водния баланс, контрол и управление на водопотреблението и загубите на вода.

Запазва се съществуващото зониране на кв. Борово, кв. Велчевци, кв. Славовци, кв. Гачевци и кв. Чехлевци на град Габрово.

Настоящият проект не предвижда дейности по рехабилитация на водопроводната мрежа в кв. Русевци. Инвестиционните мерки за този квартал на града са включени в първи етап от инвестиционната програма на ”Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово”.

Относно техническото решение за водопроводната мрежа на кв. Войново, то тя е решена основно като разклонена, поради спецификата на съществуващата уличната мрежа на квартала. При реконструкцията на мрежата тази схема се запазва.

Почти цялата висока зона ще се водоснабдява от напорен резервоар „Баждар” V=6000 m3. Само за малка част от зоната, която се намира между хоризонтали 465.00 и 494.00, не е възможно гравитачно да се осигури необходимия минимален свободен напор от този резервоар и затова ще се водоснабдява от напорен резервоар „Баждар” V=800 m3. Общата дължина на новопроектираната водопроводна мрежа: Висока зона - 11 678м и Ниска зона - 12 435м, дължина на новопроектираната водопроводна мрежа на кв. Войново - 3 377м и общата  дължина е  L= 27,490 км.

Проектното решение за Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци  е разработено с полиетиленови тръби висока плътност в зависимост от необходимите диаметри,

Ф90, Ф110, Ф140, Ф160 и Ф250 за висока зона на водопроводната мрежа

и Ф90, Ф110, Ф160, Ф200 и Ф250 за ниска зона на водопроводната мрежа.

За квартал Войново проектното решение предвижда полиетиленови тръби висока плътност с необходимите диаметри: Ф25 и Ф50 за СВО – тръби от ПЕ,

Ф 90 (външни размери) – полиетиленови тръби висока плътност PE100 за налягане 10 атм (PN10) за уличния водопровод.

            Помпени станции

Водоснабдителни помпени станции и напорен резервоар

а) ВПС в кв. Славовци

В случая на водоснабдяване на високата зона от резервоар „Баждар” с V = 6000 m3 се налага предвиждането на противопожарна помпа в помпена шахта в кв. Славовци, за да се осигури необходимия свободен напор от 10 m в критичната точка в случай на пожар.

Параметрите на помпата са:

 • Q=18,0 m3/h (5,0 l/s) с време на работа Т=3 часа
 • H=33 m

б) ВПС в кв. Чехлевци и напорен резервоар-

Поради височинното разположение на кв. Чехлевци захранването от Главен клон III гравитачно може да се извърши до кота 475,0 m, след което е необходимо изграждане на помпена станция и напорен резервоар.

Оразмерителните параметрите на помпата са:

 • Q=4 m3/h (1,1 l/s)
 • H=112 m

От напорния резервоар ще се захранва високата част на квартала.

Определен е полезният обем на напорния резервоар:

 • Приет общ полезен обем: V= Vрег + Vпп + Vав = 62,6 m3

От напорния резервоар водата постъпва в разпределителната мрежа посредством Главен клон IIIА с диаметър Ф90. Поради получаване на свободни напор по-високи от 60 метра.

                                                                                   в) ВПС в кв. Гачевци

Кв. Гачевци не може да се захрани гравитачно от Главен клон V. Предвижда се помпена станция с помпи за нормална работа и пожар, която директно е присъединена към мрежата. Параметрите на помпата са:

 • Q=7,9 m3/h (2,2 l/s)
 • H=49 m

В същата помпена станция се предвижда и отделна помпа за пожар с параметри:

 • Q=18,0 m3/h (5,0 l/s) с време на работа Т=3 часа
 • H=65 m

Канализационн помпени станции

а) КПС в кв. Гачевци

За заустване на отпадъчните канализационни води формирани на територията на кв. Гачевци в канализационната мрежа на кв. Велчевци се предвижда повдигателна помпена станция за отпадъчни води. Предпоставка за изграждане на съоръжението е дълбочината на  полагане на Главен колектор II за битови отпадъчни води, отдалечеността на квартала от централната част на града и не на последно място, от топографска гледна точка спецификата на терена в района.

Изграждането на помпена станция се налага за да се избегне допълнителното задълбаване на колектора между двата квартала, а от там и дълбоко полагане на новопроектираната разделна канализационна мрежа в кв. Велчевци.

Отпадъчното водно количество, което постъпва към помпената станция Q=4,69l/s.

Параметрите на помпата са:

 • Q=5,42 l/s
 • H=31 m

б) КПС в кв. Чехлевци

За заустване на отпадъчните канализационни води формирани на територията на кв. Чехлевци в канализационната мрежа на кв. Велчевци се предвижда повдигателна помпена станция за отпадъчни води. Изграждането на съоръжението се налага, предвид характера на терена.

Изграждането на помпена станция се налага за да се избегне допълнителното задълбаване на колектора между двата квартала, а от там и дълбоко полагане на новопроектираната разделна канализационна мрежа в кв. Велчевци.

Отпадъчното водно количество, което постъпва към помпената станция Q = 0,74 l/s.

Параметрите на помпата са:

 • Q=0,91 l/s
 • H=18,4 m

в) КПС в кв. Борово

За отвеждане на битовите отпадъчни води формирани от имотите прилежащи на улици „Синкевица”, „Самара” и „Поп Иван Петков” в кв. Борово до включването им в Гл. канализационен колектор по ул. „Никола Войновски” е необходимо изграждането на Канализационна помпена шахта. Това се налага предвид характеристиката на терена.

Изграждането на помпена станция се налага за да се избегне допълнителното задълбаване на Главен колектор I – битова канализация, а от там и невъзможност за заустване на новопроектираната канализационна мрежа в съществуващ колектор след ул.”Македония”.

Отпадъчното водно количество, което постъпва към помпената станция Q = 1,24 l/s.

Параметрите на помпата са:

 • Q=1,85 l/s
 • H=15,7 m

      г) КПС в кв. Войново

За отвеждане на битовите отпадъчни води формирани от имотите прилежащи на улиците, отводнявани от Канализационен клон 7 и клон 8 до включването им в главен колектор I е необходимо изграждането на Канализационна помпена шахта. Това се налага предвид характеристиката на терена. Тласкателят от ПС с диаметър ф63 и дължина 195м ще премине успоредно на  трасето на канализационен клон 8 на дълб.1.50м и ще се включи в РШ43 на кан. кл.3. Отпадъчното водно количество  е 0.37л/с.

Параметрите  на помпата са:

 • Q=1,79 l/s
 • H=21,7 m

     д) Канализационна помпена станция – Запад в кв. Русевци

Кв. Русевци, Западна индустриална зона и кв. Войново са обединени в една група относно отвеждането на отпадъчните им води към ГПСОВ на гр. Габрово.

Помпената станция ще бъде ситуирана в парцел ПИ 14218.29.9 частен земеделски имот, граничещ с р. Лопушница, местн. Войновска спирка и се намира в непосредствена близост до главен път Габрово - Севлиево. Тласкателят от помпената станция с диаметър Ф200 и дължина L=2 300 m ще бъде положен в пътното платно на минимална дълбочина над теме тръба 2.00 м и ще се включи в съществуваща РШ на гравитачен канализационен клон в близост до кръстовището на ул.”Стефан Караджа” и бул.”Могильов”.

Отпадъчното водно количество Q = 8,20 l/s постъпва към помпената станция  на кота 336,30 гравитачно чрез  Главен канализационен колектор I – Русевци  Ø315 мм PЕ.

Параметрите  на помпата са:

 • Q=17,7 l/s
 • H= 86 m
 

Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

            Най – близко разположена до мястото на въздействие са ЗЗ „Река Янтра” BG 0000610, ЗЗ „Витата стена” BG 0000190 и ЗЗ „Българка” BG 0000399.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1  във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост. Оценката за съвместимост е извършена и изложена в мотивите на настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в т.10-б на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ бр.91 от 25.09.2002 г.)- „обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги”.

МОТИВИ:

 1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

 1.  Основната цел на инвестиционното предложение е реконструкция и модернизация на съществуващата канализационна система, изграждане на водоснабдителни и канализационни помпени станции, както и доизграждането на нови колектори с цел обхващане на цялата територия на квартали Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци и Чехлевци по градоустройствения план на гр. Габрово.
 2.  В резултат от реализацията на проекта се очакват увеличаване капацитета на водоснабдяване и осигуряване на непрекъснатостта му чрез ограничаване на авариите и високите водни загуби. След свързване на кварталите с канализационната система се очаква осигуряване на ефективно заустване на отпадъчните води и недопускане на разливи по улиците.
 3.  Осъществяването на значителни подобрения във водния сектор на кварталите Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци посредством бъдещо изграждане на колектор, изграждане на вътрешна канализационна мрежа и канализационни отклонения, както и рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа ще гарантират доброто екологично състояние на компонентите на околната среда.
 4.  При реализиране на инвестиционното предложение се намалява риска от замърсяване на р. Синкевица, (която се явява приемник на отпадъчните води от съществуващата частична улична канализационна мрежа), както и на прилежащите дерета, в които се осъществяват част от заустванията. Отпадъчните води ще се заустят в съществуващата канализация и ще се пречистват в ПСОВ – гр. Габрово.
 5.  Инвестиционото предложение ще се реализира на територията на гр. Габрово, община Габрово и ще обхване границите на урбанизираната територия на населеното място. По възможност ще се използва безтраншеен изкоп за линейната част и  традиционни методи на строителство за останалата част
 6.  Не се очаква въздействие върху природните ресурси от извършването на дейностите по време на монтажа и експлоатацията на съоръженията.
 7.  Не се очаква значително увеличаване на показателите за шум с реализиране на инвестиционното предложение.
 8.  Не се очаква значително генериране на емисии и отпадъци вследствие реализацията на инвестиционното предложение.
 9.  Предвидени са мерки за недопускане на антропогенни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. РЗИ - Габрово, със становище №ДЗК-12-680/14.02.2012 г., определя въздействието върху околната среда и здравето на хората като незначително.
 10.  За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура нито промяна на съществуващата.
 11. При реализация на предложението не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

 1. Инвестиционното предложение ще се реализира  предимно в регулационните граници на гр. Габрово.
 2.  Инвестиционното предложение не попада в ЗЗ по смисъла на ЗБР. Най – близко разположени до мястото на въздействие са ЗЗ „Река Янтра” BG 0000610, ЗЗ „Витата стена” BG 0000190 и ЗЗ „Българка” BG 0000399.
 3. Не се очаква да бъде засегнато качеството на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

 1. Площадката е извън териториалния обхват на защитените зони и не се очакват значителни въздействия спрямо тях.
 2. При реализацията на проекта не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитени територии и биоразнообразието в района.
 3. Не се очакват промени в процентното разпространение на видове и местообитания на територията на защитените зони.
 4. Не се очакват значителни въздействия спрямо защитените зони и техните ключови елементи – видове и местообитания, предмет на опазване.
 5. Не се предвиждат кумулативни въздействия с други инвестиционни предложения.
 6. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействието може да се определи като локално.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

 1. В резултат на реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да настъпят неблагоприятни въздействия върху околната среда.
 2.  Не се очакват отрицателни въздействия върху чистотата на атмосферния въздух.
 3. Ще се приложат мерки за минимизиране на шума по време на строителството, използвайки шумоизолиращи машини и ограничаване на работата в рамките на деня.
 4.  За да се избегнат инциденти се предвиждат подходящи мерки по време на строителството. Активното полагане на тръбопроводи в града покрай или на улица ще доведе до известни ограничения на движението. Препоръчително е изготвянето на планове за организация на движението от изпълнителите в координация със съответните органи.
 5.  Не се предвиждат промени, засягащи съседни терени и приспособяване на съседни, допълнителни терени за нуждите на  разглежданото инвестиционно предложение.
 6. Реализацията на проекта ще окаже положително въздействие върху хората и тяхното здраве. Ще се осъществи  събиране, отвеждане и заустване на битовите отпадъчни води в съществуващата градска ПСОВ, като с това се отстранява рискът за замърсяване на прилежащи дерета и терени. 
 7.  Генерираните от строителните и изкопните дейности отпадъци ще се депонират на указано от общината място.
 8.  Териториалният обхват на въздействие в резултат реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и няма да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят – Община Габрово, е уведомила засегнатото население чрез поставяне на уведомлението  за инвестиционно предложение на информационното табло в сградата на общината.  В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - В.Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Велико Търново.

Дата: 15.02.2012 г.

гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР:

ЕЛЕНА ГРИГОРОВА