Община Габрово, съобщава, че в брой 16/24.02.2012 год. на Държавен вестник са обявени помощен план и план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по параграф 4 от ЗСПЗЗ на територията на община Габрово за землища с. Боженци, местността „ВЕХТАТА КЪЩА” и с. Борики, местността „ПОП СТОЕВО”, община Габрово, които са изложени в общината.

На основание чл. 28б, ал.ал. 4 и 5 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на община Габрово в срок  до 06.04.2012 г. включително от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. – стая 311.