На основание чл. 11, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в общински жилища (НУРУЖННОЖ), Комисията по чл. 8, ал. 1 от наредбата, изважда от картотеката гражданите:
- настанени под наем в общински жилища през 2011 г.;
- включени в утвърдения списък за настаняване в общински жилища през 2011 г., отказали настаняване в предложените им общински жилища;
- включени в утвърдения списък за настаняване в общински жилища през 2011 г., които през 2011 г. не са изпълнили задължението си, съгласно чл. 10, ал. 1 от НУРУЖННОЖ да подават ежегодно до 31 декември и при промяна на данните по чл. 7, ал. 2 и на условията по чл. 4, ал. 2, декларации за семейно, имотно и материално състояние, по смисъла на чл. 4, ал. 3 от тази Наредба;
- картотекирани като нуждаещи се от настаняване в общински жилища през 2010 г., които през 2011 г. не са изпълнили задължението си съгласно чл. 10, ал. 1 от НУРУЖННОЖ да подават ежегодно до 31 декември и при промяна на данните по чл. 7, ал. 2 и на условията по чл. 4, ал. 2, декларации за семейно, имотно и материално състояние, по смисъла на чл. 4, ал. 3 от тази наредба.

Списъците на гражданите извадени от картотеката, са обявени на информационното табло в Центъра за информация и услуги на граждани, на І-ви етаж в сградата на Община Габрово.