Община Габрово, на основание чл. 130 от ЗУТ съобщава, че е изработен изработен ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) 14218.29.9 по кадастралната карта на гр.Габрово и ПУП-ПП (Подробен устройствен план – парцеларен план) за обект „Канализация западна зона гр.Габрово клон Русевци – Киевци”.

Възражения по проекта могат да бъдат направени в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявлението, пред ОЕСУТ при Община Габрово, на основание чл.128, ал.7 от ЗУТ. Възраженията се подават в деловодството на Общината.

Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 303, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.