Решение №ВТ-63-ПР/2011 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: “Разширение на съществуващо млекопреработвателно предприятие – цех за кисело и прясно мляко”, с местонахождение: УПИ I – 345, 347, 342, 343, 344, 348, 351, 352, kв.28 в землището на с. Велковци, Община Габрово с възложител: “ЕЛВИ” ООД – с.Велковци, Община Габрово.

Решението може да видите от тук.