З А П О В Е Д

№ 2441
Габрово 07.12.2011 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с предстоящия зимен сезон и преустановяване работата на асфалтовите бази на територията на Общината

З А Б Р А Н Я В А М :

Разкопаването на улици, паркинги, тротоари и озеленени площи за полагане на нови или ремонт на съществуващи подземни комуникации и съоръжения (водопроводи, канали, силнотокови и слаботокови кабели, топлопроводи и др.п.) до 20 март 2012 год. Разрешителни за разкопаване на настилки и площи да се издават само при отстраняване на неотложни аварии, съгласувано с директор Дирекция “БС” при Община Габрово. Възстановяването на настилките при аварийни ремонти да се извършва в 7-дневен срок, включително и асфалтобетоновата настилка със студени асфалтови смеси.

Забраната влиза в сила от 12 декември 2011 год.

На основание чл. 74, ал. 1, т. 8 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 7 ал. 1 от Наредба № 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на Община Габрово, задължавам физическите и юридически лица, извършвали строително-ремонтни работи, свързани с разрушаване на улични и тротоарни настилки, да ги възстановят в срок до 19.12.2011 год. За неизпълнение нарушителите ще бъдат санкционирани по реда на чл. 34 от същата Наредба.

Копие от заповедта да се връчи на специалистите от Дирекция “БС” при Община Габрово за сведение.

Заповедта да се оповести публично на заинтересованите физически лица, еднолични търговци и юридически лица чрез средствата за масова информация, интернет страницата на Общината и постави на таблото за обявления или под друг подходящ начин.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на директор дирекция “БС” при Община Габрово.

ИНЖ. КЛИМЕНТ КУНЕВ
За кмет на Община Габрово