Община Габрово съобщава, че на 11.11.2011 год. от 9,00 часа в касата на Центъра за информация и услуги на гражданите в общинската администрация започва изплащане на възнаграждения на членовете на Секционните избирателни комисии, работили на изборите, проведени на 23.10.2011 год. и 30.10.2011 год.

За да бъде получено възнаграждението е необходимо всеки да представи лична карта и удостоверение, издадено от Общинската избирателна комисия.

Възнагражденията се получават лично или с нотариално заверено пълномощно.
Лицата могат да заявят получаване на възнагражденията по банков път след представяне на банкова идентификация за лична банкова сметка, по която да бъдат преведени сумите.