На 30 октомври 2011 г. изтича крайният срок за внасяне на втора/последна/ вноска за данък недвижим имот, такса битови отпадъци и данък върху превозно средство за 2011 г. След 30 октомври 2011 г. ще започнат да се начисляват лихви за просрочие.