Община Габрово
На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС
Уведомява за предстояща процедура по принудително отчуждаване, на основание чл.21 ал. 1 и 2 от ЗОС на част от ПИ 451 кв. 179 - представляваща 176 кв.м. и подобрения на стойност 54 560 лв., собственост на Йонко Николов Негенцов, за изграждане на ул. "Епископ Софроний" от о.т. 747 до о.т. 740 в габарита предвиден в ПРЗ на гр. Габрово – ІІ етап, ІІІ част, одобрен с Решение № 103 пр. 9 /19.06.03г. на Общински съвет гр. Габрово.