Община Габрово уведомява всички данъкоплатци относно сроковете за плащане на местни данъци и такси на територията на Община Габрово:

ПАТЕНТЕН ДАНЪК – четири равни вноски

Първа вноска – 31 януари 2011
Втора вноска – 30 април 2011
Трета вноска – 31 юли 2011
Четвърта вноска – 31 октомври 2011
Лицата предплатили в първия срок ползват 5 % отстъпка.

ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – кампанията по събирането ще започне от 01.03.2011 г. на две равни вноски
Първа вноска – 30 юни 2011
Втора вноска – 30 октомври 2011
Лицата предплатили от 01.03.2011 до 30.04.2011 ползват 5 % отстъпка

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
– две равни вноски
Първа вноска – 30 юни 2011
Втора вноска – 30 октомври 2011
Лицата предплатили от 01.03.2011 до 30.04.2011 ползват 5 % отстъпка

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

До 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките


Касите на Дирекция „Местни данъци и такси”, на ул. „Райчо Каролев” №4, работят с граждани всеки делничен ден от 8.30 до 16.30 часа, без прекъсване.

Желаещите да внесат местните данъци и такси по банков път, могат да извършват банкови преводи по следната сметка на Община Габрово:

IBANномер:BG58STSA93008460754400
Банка ДСК – АД Габрово – BIС – STSABGSF

по следните кодове за плащане:
44 14 00 - Патентен данък
44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти
44 22 00 - Данък върху наследствата
44 23 00 - Данък върху превозните средства
44 24 00 - Такса „Битови отпадъци”
44 25 00 - Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин
44 34 00 - Други данъци /пътен данък/
44 28 00 – Туристически данък
44 65 00 - Глоби
44 80 07 - Административни услуги МДТ
44 80 01 - Технически услуги МДТ