Община Габрово уведомява, че с решение № 202/ 21.10.2010 г. на Общински съвет - Габрово е открита процедура за предоставяне на концесия с предмет на изпълнение строеж „Изграждане със средства на концесионера, съгласно утвърдена схема на 113 броя спиркозаслона на 86 броя автобусни спирки, с рекламни пана и преместваеми съоръжения за продажба на печатни изделия, карти и ваучери на мобилните оператори, билети и абонаментни карти на градския транспорт, продажба на интернет услуги, телефония, факс и др., банкомат и инкасова дейност- заплащане на месечните сметки на гражданите за ел. енергия, вода, телефон, газ и др., както и разполагане на автомати за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия, върху земя публична общинска собственост, представляваща прилежаща инфраструктура и принадлежност към общински улици; управление, поддържане и право на стопанска експлоатация на спиркозаслоните и останалите съоръжения за извършване на рекламна дейност и описаните услуги и стопански дейности”.

КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, пореден № в НКР : A - 000232, публикувано в електронното издание ДВ от 04.11.2010 г., № 1