З А П О В Е Д

№ 1734
гр. Габрово, 18.08.2010 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от Наредба № 9 за опазването, застрояването и благоустрояването на Архитектурно-исторически резерват „Боженци” /ДВ, бр. 26 от 1978 г./ и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на Община Габрово,

З А Б Р А Н Я В А М:

1. Достъпа на товарни МПС с допустима максимална маса над 5 тона на територията на резервата.
2. Достъпа на товарни МПС с допустима максимална маса до 5 тона на територията на резервата в почивни и празнични дни.

Заповедта да се връчи на директора на АИР „Боженци” за сведение и съдействие по изпълнението, на кметския наместник на с. Кметовци, Общински инспекторат и началника на РУ „Полиция” - Габрово за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Силвия Даскалова - секретар на Община Габрово.

Установяването на нарушения и налагането на административни наказания да се извършва по реда на Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово и ЗАНН.

Заповедта да се оповести публично чрез местните средства за масова информация и на страницата на община Габрово в интернет.

НИКОЛАЙ СИРАКОВ
Кмет на Община Габрово