Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия публикува покана за кандидатстване за наградите „RegioStars“ с краен срок 9 май 2021 г. Това е четиринайсетото издание на конкурса, който се провежда от 2008 г. насам. Целта е да се открият успешни проекти в сферата на регионалното развитие, финансирани от Европейския съюз, които да насърчат регионите за увеличаване на иновациите.

Наградите са в пет области: „Интелигентна Европа: повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия в условията на цифров свят“, „Зелена Европа: зелени и устойчиви общности в градска и селска среда“, „Справедлива Европа: насърчаване на приобщаването и борба с дискриминацията“, „Градска Европа: насърчаване на екологосъобразни, устойчиви и кръгови продоволствени системи във функциониращи селски райони“ и темата на 2021 г. – „Повишаване на екологосъобразната мобилност в регионите: 2021 г. — Европейска година на железопътния транспорт“.

Изображение: https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/

Независимо жури от академичните среди ще оцени кандидатурите, а представители на класираните проекти ще бъдат отличени със сертификат и медал. Чрез публично онлайн гласуване ще бъде присъдена и наградата „Обществен избор“ на един от проектите.

Награждаването ще се състои през м. декември 2021 г. в Дубровник, Хърватия. Печелившите във всяка категория ще получат кратко видео за проекта си и промоционален пакет в социалните медии. Новост през 2021 г. е, че финалистите са поканени на обучения по комуникация като част от Европейската седмица на регионите и градовете през октомври.

Предложенията трябва да бъдат изпратени от регионалната или местната отговорна структура или от ръководителя на проекта с одобрението на управляващия орган на финансиращата програма.

Допълнителна информация и формуляр са публикувани на платформата за онлайн кандидатстване.