Община Габрово подаде за оценка проект за финансиране на две нови социални услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Стойността на предложението е 541 000 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Двата центъра ще се помещават в преустроените четири етажа от сградата на бившия дом „Майка и дете“ в кв. „Велчевци“. Грижата ще се предоставя 24 часа на общо 30 души, които сега се намират в специализирани институции, както и такива от общността или включени в списъци на чакащи да получат социална услуга. Ще бъдат обхванати възрастни над 65 г., хора с увреждания и деменция.

Средствата по процедурата могат да бъдат използвани за подбор, наемане, обучение и възнаграждения на персонала, както и за закупуване на допълнително оборудване и обзавеждане от първа необходимост за новосъздадените услуги.

Планираният срок за изпълнение на проекта е 16 месеца. Предвижданията са настаняването на потребители да започне през месец септември 2021 г. Издръжката на двете услуги през първите 12 месеца ще се покрие от проекта, а след това ще се предприемат действия те да са делегирани от държавата дейности.

Габрово е сред 28-е общини, които изградиха нова инфраструктура по Оперативна програма „Региони в растеж“ за предоставяне на социални услуги. Тези общини са конкретни бенефициенти по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“. В страната ще започнат да функционират 6 дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, както и 65 центъра за възрастни и хора с увреждания.