На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет - Габрово за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Габрово,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГАБРОВО

И

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Канят жителите на град Габрово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г. на Община Габрово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 16.07.2020 година /четвъртък/ от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Материалите са на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител и тук.

Временно затваряне на движението по ул. „Скобелевска“ на 10 юли /обновена/
9 юли 2020
На лов за съвършенство
9 юли 2020