І. ВРЕМЕТРАЕНЕ

От 09.12.2019 г. до 20.12.2019 г.

ІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

1. Коледно-новогодишният базар се организира от Община Габрово на пл. „Възраждане“.

2. Търговската дейност по време на базара се осъществява в 5 бр. дървени къщички, с размер 2/3 м., разположени по схема на гл. архитект.

III. ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА БАЗАРА

Дейност 1: Търговия с хранителни изделия и напитки. Могат да участват търговци и производители на хранителни изделия и напитки.

Дейност 2:  Търговия с промишлени и занаятчийски изделия и произведения на изкуството. Могат да участват  художници, занаятчии и фирми, представящи собствено производство и търговци на стоки с подаръчен характер: коледни сувенири, коледна украса, коледни играчки, бижута, сурвакници, коледни картички и др. артикули, съответстващи на коледно-новогодишната тематика на базара.                     

IV. РЕД ЗА УЧАСТИЕ И ЗАЕМАНЕ НА ДЪРВЕНА КЪЩИЧКА

1. Желаещите да участват в базара подават Заявление по образец за издаване на разрешение за съответната дейност, обявена в раздел III.

2. Заявленията се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово от 18.11.2019 г. до 29.11.2019 г. вкл.

3. Не се допускат до участие лица, чиито документи не отговарят на изискванията или стоковият асортимент не съответства на дейностите в раздел III.

4. Подаването на заявление се счита за съгласие с условията на регламента за участие.

5. Разрешенията за участие се получават в ЦИУГ на Община Габрово от 03.12.2019 г. до 06.12.2019 г.

6. Разрешенията се получават след заплащане в брой на касата на Община Габрово или по сметката на Община Габрово, дължимата за времето на ползване такса в размер 20 лв. на ден, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Габрово и паричен депозит в размер на 50 лв.

7. Неполучаването на разрешението в указания срок, се счита за отказ и незаетата къщичка се предоставя на следващия, подал заявление.

8. Къщичките се предоставят по реда на регистриране на подаденото заявление за участие в деловодната система на Общината, до изчерпване на броя им.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В БАЗАРА

1. Участниците се задължават да спазват всички изисквания и условия на Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.

2. Участниците се задължават да извършват търговска дейност само с изделия, съответстващи на конкретния повод на организирания базар.

3. Участниците се задължават да спазват изискванията по охрана на труда, противопожарна охрана, както и да поддържат къщичката, прилежащите пространства и търговските изделията в добър естетически вид.

4. Участниците сами осигуряват необходимото за осъществяване на търговската дейност оборудване.

5. При нанесени щети по дървената къщичка, в следствие на вандализъм, ползвателят е длъжен незабавно да уведоми органите на реда и Община Габрово.

6. След приключване на базара, ползвателят е длъжен в срок до 3 работни дни, след получаване на фактура от Община Габрово, да възстанови разходите за изразходваната за времето на ползване на къщичката електроенергия. Разходите се изчисляват на база показания на измервателните уреди и съответните единични цени на енергоносителите към момента на ползване. Измервателните уреди се засичат в присъствието на ползвателя или негов представител преди началото и след края ползване / Приложение 1/.

7. Преди началото (на 09.12.2019 от 9 ч.) и след края на периода на ползване (на 20.12.2019 г. от 17.00 ч.) ползвателят или негов представител и представител на Община Габрово извършват оглед на състояние на къщичката и подписват Протокол по Приложение 1 за състоянието на къщичката.

8. В случай, че по Приложение 1 не са установени щети или липси, внесеният от ползвателя депозит се освобождава в 5-дневен срок от внасяне на средствата за покриване на разходите за електроенергия в Община Габрово. Депозитът се задържа при констатиране на щети или незаплащане на разходите в указания срок.

VI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Община Габрово има право да прекрати отношения с търговец, ако характерът и качеството на предлаганите изделия не отговарят на условията и целите на базара.

2. При нарушение на чл.7, ал.1, т.10 и т.11 и чл.10 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово, къщичката следва да се освободи и внесеният депозит НЕ СЕ освобождава.

3. Община Габрово не носи отговорност за щети, нанесени върху търговските изделия от природни бедствия и кражби.

4. Ползвателят не носи отговорност за щети, нанесени върху къщичката от природни бедствия.

5. Община Габрово си запазва правото да взема решения по разпределение на местата на къщичките и ползвателите.

VII.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. За нормалното протичане на базара Община Габрово осигурява:

- възмездно ел. захранване на местата, като консумираната ел. енергия ще се отчита по индивидуални електромери  и заплаща при приключването на базара

- кошчета за отпадъци за местата за търговия с храни.

10 години инвазивна кардиология
14 ноември 2019
Технически университет - Габрово празнува 55-годишнина
15 ноември 2019