В съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Габрово кани местната общност да участва в публично обсъждане за поемане на общински дълг:

  • Чрез сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредитот фонд ФЛАГ и/или от Регионален фонд за градско развитие и/или от друга финансова институция, в размер на 3 437 000 лв. с предназначение - осигуряване по ОП ”Региони в растеж” 2014 – 2020 „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово” по силата на административен договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.016-0003-C02 от 17.07.2017 г.Обезпечение на кредита : Учредяване на залог върху собствени приходи на Община Габрово и/или учредяване на залог върху закупените транспортни средства по проекта.

Материал за предварително запознаване с темата на публичното обсъждане  може да намерите в линка към интернет страницата на Община Габрово, както и в сградата на Община Габрово – Център за информация и услуги на гражданите.

Обсъждането ще се проведе на 24.06.2019 г. от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.  

Оранжев код за валежи с гръмотевици е обявен за утре, 25 юни, за област Габрово
24 юни 2019
Започна проект „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца”
24 юни 2019