С тази мъдрост НЧ „Христо Ботев 2008“, село Гарван спечели експертната комисия, която оценяваше проектите по Програма Култура 2019 и си осигури съфинансиране за проекта на стойност 5380 лева.

Проектното предложение на НЧ „Христо Ботев 2008“ цели развитие на културния живот в малките населени места на общината, конкретно в кметство Гергини, където ще се реализират проектните дейности. Предвидените инициативи са насочени към преосмисляне, съхраняване и популяризиране културното, индустриално, архитектурно и художествено наследство и традиции на региона и утвърждаване положителния образ на общината, особено в нейната периферия. Друга основна цел на читалището е да предизвика дълготраен интерес към ценности в сферата на народните традиции.

Основният акцент на проекта е екологичното възпитание на младите хора.

Проектът „С празна крина хамбар не се пълни“ поставя на дневен ред демографските проблеми на общината, като се опитва да предложи решения в няколко посоки – пренасянето на опит между поколенията и съхраняването на материалното, духовно и културно наследство, както и създаване на предпоставки за развитие на малкия и дребен семеен бизнес на базата знания и местни ресурси, против икономическата миграция на младите хора. Привлича представители на общността от една страна като носители на знания и опит, а от друга като участници в поредица културни събития, от които извличат и конкретна практическа полза във вид на знания, умения и нагласи.

Обучение за работа с младежите, напускащи алтернативна форма на грижа, беше проведено в Габрово
2 април 2019
Седмица на детската книга в Регионална библиотека "Априлов - Палаузов"
2 април 2019