В Община Габрово се сформира работна група за актуализиране на Инвестиционната програма по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В нея могат да участват само представители на заинтересованите страни – юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на общината.

Работната група е с постоянен характер, председател е секретарят на Община Габрово Полина Тихова, ръководител на Междинното звено по ОПРР. Групата ще има задача да оценява проектни фишове, с които ще бъде актуализирана Инвестиционната програма на общината.

Съставът на работната група може да бъде от 5 до 25 души. Желаещите да участват трябва да изпратят официално писмо до Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, в срок до 8 февруари 2018 г. включително.

Одобрената към момента Инвестиционна програма на община Габрово е публикувана на интернет адрес: http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx.

Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са публикувани на интернет адрес: http://www.bgregio.eu/shemi/117/oprr--oprd--mrr.aspx

Пълният текст на поканата за участие в работната група е публикуван ТУК.

За допълнителни въпроси: Васил Георгиев, гл. експерт в отдел „Проекти и икономическо развитие“ при Община Габрово, тел. 066 818 436; e-mail: v.georgiev@gabrovo.bg.

Богата програма ще представи Габровският камерен оркестър на концерта днес
24 януари 2018
Таня Христова: Уволних дисциплинарно ръководителя на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Маринела Лазарова
25 януари 2018