На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (наредба).

Предмет на бъдещия  нормативен акт са реда, изискванията, ограниченията, забраните, санкциите и контрола, свързани с престоя и паркирането на пътни превозни средства /ППС/ на територията на община Габрово, в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата и мотивите към нея тук.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, са писмени предложения и възражения. Те могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: t.popov@gabrovo.bg в срок до 17.00 часа на 08.02.2018 г.