На 12 и 13 март 2009 г. кметът на Община Габрово и екипът на проект „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” – инж. Марияна Костадинова, инж. Виолета Парашкевова и представителя на строителния надзор инж. Илиев проведоха срещи с училищните ръководства и родителските настоятелства в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” и СОУ „Райчо Каролев”. Припомняме, че проектът, в който освен посочените два обекта е включена и Детска градина „Радост” 2, се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007 и е на обща стойност 5 492 732,47 лева.

По време на срещите беше констатирано, че организацията на работа между фирмата изпълнител и ръководствата на двете училища е изключително добра и за момента не създава трудности за учебния процес. Създадена е необходимата организация за преместването на учениците на етажи или в сектори на училищата, където не тече интензивен ремонт с цел опазването на живота и здравето на децата.

С ръководителите на проекта бяха коментирани технически детайли от неговото изпълнение, както и възможността за заменянето на различни видове дейности или материали с други.

За момента ремонтите и в двете училища се извършват в срок. Ремонтните дейности в ПМГ „Академик Иван Гюзелев” стартираха на 23 февруари и трябва да завършат за 155 календарни дни на 28 юли, а тези в СОУ „Райчо Каролев” са с начална дата 16 февруари и краен срок 20 юни /124 календарни дни/.

В третия от обектите, включени в проекта – Детска градина „Радост” 2 срещата предстои.

Домът на хумора и сатирата посреща пролетта с усмивка!
14 март 2009
Община Габрово с нов спечелен проект по ОП „Регионално развитие”
17 март 2009