Комитет на регионите в Брюксел, „Науката среща регионите“

Кметът на Габрово Таня Христова и д-р инж. Десислава Колева от отдел „Проекти и икономическо развитие“ представиха в Брюксел резултатите и изводите от проведена в Габрово конференция на тема: „Науката среща парламентите и регионите“.

Основна тема на събитието в Европейския парламент, наречено „Науката среща парламента“ бе ролята на науката в пост-фактическото общество. Дискусията бе организирана по инициатива на Съвместния изследователски център (JRC) към Европейската комисия, с който Община Габрово работи по няколко международни проекта. Участниците дебатираха как да се изградят по-тесни връзки между учени и политици от Европейския съюз. Диалогът между тях е от ключово значение за установяване и подобряване на културата на вземане на информирани политически решения.

Основните цели са да се подобри процеса на вземане на решения, основани на знанието, да се постигне по-високо ниво на разбиране на политиките на ЕС сред учените, да се насърчи разбирателството между учените и парламентаристите, което ще допринесе за запълване на празнината между изследователите и политиците.

„Науката среща парламента“ обедини високопоставени европейски и национални политици и учени. От една страна политиците оценяват възможността да подобрят научното си познание, а за учените това е ценен опит за разбиране на сложността на процесите на вземане на решения и за ефективно взаимодействие с политиците, с оглед информирането им за области от взаимен интерес. 

Отделна дискусия в Комитета на регионите в Брюксел, озаглавена „Науката среща регионите“, се фокусира върху начините за увеличаване на въздействието на науката върху регионите и градовете в настоящите и бъдещите политики на ЕС. По време на конференцията Кметът на Габрово Таня Христова сподели, че на база на последните социално-икономически анализи Габрово се класифицира, като „иновативното сърце“ на България.

Основните изводи, направени от представянето на резултатите от проведените сходни събития в различни европейски региони, са свързани с необходимостта от активизиране на иновационните еко-системи, посредством разпространение на познанието на всички нива.

Според участниците в събитието, важно е да се постигане по-добро сътрудничество и коопериране между териториите и регионите в ЕС, особено между съседни общини и градове. Необходимо е да се подобри взаимодействието между различните финансови инструменти и да се потърсят нови форми на публично-частни партньорства. Засилва се ролята на градовете в този процес, което поставя въпроса за осигуряване на насочено финансиране към тях, чрез внасяне на законодателни промени. Езикът на науката трябва да стане разбираем за обществото. Необходима е по-директна комуникация между учените и политиците, както и да се възстанови доверието на гражданите в учените и политиците. Осъзнаването на тези значими за обществото изводи ще спомогне за привличане на интелекта обратно в регионите и градовете, заключиха участниците в конференцията.