ОБЯВЛЕНИЕ

Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия по Програма Култура за съфинансиране на проекти за 2018 година.

Процедурата се провежда по Програма Култура, съгласно Правилник за съфинансиране на проекти по Програма Култура от бюджета на Община Габрово и Заповед № 2221 от 27.11.2017 г. на кмета на община Габрово за определяне на приоритети и срок за подаване на проектни предложения.

Основна цел на Програма Култура е да подкрепя и стимулира развитието на значими инициативи в сферата на културата и изкуствата и създаването на качествени културни продукти с висока художествената стойност, търсене на оригинални и новаторски подходи и решения, в съответствие със стратегическите приоритети на Община Габрово.

Финансовите средства, необходими за реализирането на Програма Култура, се осигуряват от бюджета на Община Габрово. Чрез подкрепа на проекти в различни области на културата, програмата работи за развитие на културния сектор и в интерес на гражданите на община Габрово.

СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОБХВАТ

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ ЗА 2018 Г.:

Творчеството е пътят!

ПРИОРИТЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 2018 Г. са инициативи и прояви, които дават видимост и са с принос към значимите за страната и общината ни събития: включването на Габрово в иновативния проект на ЮНЕСКО „Творчески градове“, Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, Европейската година на културното наследство.

Приоритетът цели да осигури възможност на творците и гражданите: чрез творчески идеи, подходи и интерпретации, включително по темите, свързани с общочовешките ценности, да представят постиженията, таланта и новаторските търсения, местната културна специфика и идентичност като част от европейската и световна култура и културно наследство; да се развива, интерпретира и популяризира културното, индустриално, архитектурно и художествено наследство и традиции на общината по начин, който е съвременен, атрактивен и въздействащ, утвърждавайки положителния й образ и дълготраен интерес към нейните ценности, както и да се активизира културното сътрудничество, пресъздаването или обмен на творчески опит и съвместни изяви.

Проектите трябва да са насочени към дейности и събития, целящи опазване, експониране и социализиране на материалното и духовно наследство, както и на съвременното изкуство и култура, насърчаване използването на иновативни и креативни подходи, методи, средства и техники при представянето и промотирането на културното многообразие, чрез фестивали; танцови, театрални, музикални спектакли; възстановки; мултимедийни презентации; интерактивни изложби; инсталации; пърформанси; кинематография; литературни произведения и др.

Да популяризират постиженията в областта на културата и изкуството чрез партньорство на локално, национално и международно равнище за създаване на положителен ефект и върху други сектори, търсейки добавена стойност и възможности за развитие на туристическия потенциал в национален и международен план.

ФИНАНСИРАНЕ

Предвидената максимална сума, която ще бъде отпусната на едно проектно предложение в тази конкурсна сесия на Програма Култура, е 15 000 лв.

Програмата финансира до 70% от общата стойност на проектното предложение на бюджетни организации, с изключение на юридическите лица, създадени по Закона за народната просвета и Закона за висшето образование, но не повече от по-горе посочената максимална сума за финансиране на едно проектно предложение. За всички други организации, Програмата финансира до 80% от общата стойност на проектното предложение, но не повече от по-горе посочената максимална сума за финансиране на едно проектно предложение.

Дейностите по проектите по Програма Култура трябва да се осъществят в периода от 1 март 2018 г. до 15 ноември 2018 г.

Всяко проектно предложение, получило средна стойност при оценката под 70 точки, няма да бъде предмет на класиране.

Одобряването на финансиране на проект по Програмата не освобождава кандидатстващите организации и лица от необходимостта да получат разрешение за използване на обекти и оборудване, публична или частна общинска собственост, по надлежния ред.

ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложенията се подават в запечатан плик, подписан от вносителя, в 1 (един) оригинал на хартиен носител, комплектуван с всички изискващи се документи и 1 (един) брой на електронен носител. Последният трябва да съдържа Формуляра за кандидатстване във формат Microsoft Word, Бюджета във формат Microsoft Excel, а всички останали документи – в Microsoft Word или PDF. Не се приемат документи и формуляри, попълнени на ръка.

Проектните предложения се подават в непрозрачен запечатан плик, надписан по следния начин:

ДО

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПЛ. ”ВЪЗРАЖДАНЕ” №3

ГР. ГАБРОВО 5300

 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

..................................................................................................................................................

/наименование на проекта/

ОТНОСНО: УЧАСТИЕ В ПЪРВА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ЗА 2018 ГОДИНА

.......................................................................................................................................................

/организация/

.......................................................................................................................................................

/адрес за кореспонденция/

.......................................................................................................................................................

/телефон, факс и електронен адрес/

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16:30 часа на 12 януари 2018 г. включително.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

В периода от 11 до 15 декември 2017 г. Община Габрово ще организира информационна среща за потенциални кандидати с цел допълнителни пояснения по Първата конкурсна сесия на Програма Култура. Всяко едно лице може да поиска в срок до 15.12.2017 г. писмено от Община Габрово, вкл. на email: kultura@gabrovo.bg, разяснения по Програма Култура и документите за кандидатстване. Разясненията се дават в срок до 5 – работни дни от постъпване на искането.

На сайта на Община Габрово, в раздел: КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ „Програма Култура“ Администриране, са публикувани всички документи за конкурсната сесия, а в последствие, ще бъдат публикувани и постъпилите писмено въпроси и отговори по настоящата сесия.

 

Няма път към творчеството – творчеството е пътят! (интерпретация на източна поговорка)