На 19 август 2015 г. Община Габрово и Управляващият орган на ОП „Регионално развитие“ подписаха Анекс към основния договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”. Чрез анекса бе осигурено финансиране за още четири обекта в рамките на проекта. Към момента изпълнените обекти са:

  • „Реконструкция на улица „Софроний Врачански“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток”
  •  „Благоустрояване на VI участък- ЦГЧ, Габрово”
  • „Реконструкция на кръстовище – „Консултативна поликлиника“ гр. Габрово“
  • „Благоустрояване на зелена площ – ул. Брянска, гр. Габрово”

С предоставените средства ще бъдат извършени ремонтни дейности по крайречната улица „Дунав”, изграждане на спортна площадка в ж.к. Дунав и рехабилитация на спортното игрище до парк „Маркотея”. Четвъртият допълнително финансиран обект е „Благоустрояване на зелена площ по ул. „Брянска”, който Община Габрово вече реализира като неразделна част от реконструкцията на кръстовището до Консултативна поликлиника.

Реконструкцията на ул. „Дунав“, изграждането на спортна площадка на ул. „Дунав“ и рехабилитацията на спортното игрище до парк „Маркотея“ бяха сред допълнителните обекти, за финансирането на които Община Габрово очакваше освобождаване на финансов ресурс по ОП „Регионално развитие“.

Благоустрояване на парк „Маркотея“ 

Емблематичният парк „Маркотея”, в който не са влагани инвестиции повече от 20 години, ще бъде изцяло осъвременен и реконструиран, за да се превърне в атрактивно място за отдих и забавления.

Северна, централна и южна зона ще разделят парка: Северна зона – основен вход, паркинг, обществено обслужване, атракции, рекреация; Централна зона – рекреация, изяви на открито, игра на открито; Южна зона – спорт, игра на открито, паркинг. Заложена е реставрация на архитектурните елементи на езерото – мостчета, пристан, кула, остров – японска градина, парапети и бордюри. Ще бъдат изградени три обслужващи сгради, кътове за отдих, за спорт и за игра на открито. Работният проект предлага благоустрояване на територията около автобусната спирка, чешмите и пешеходен подход към училище „Иван Вазов”. Ще има ново парково осветление и видеонаблюдение.

Рехабилитация на спортно игрище до парк „Маркотея“

Игрището е разположено в южната периферия на градския център на Габрово, в непосредствена близост до гъсто населени жилищни квартали, както и до училище „Иван Вазов”. Предвижда се полагане на съвременна полиуретанова настилка на игралните полета, монтаж на нови спортни съоръжения, осветление, рехабилитация на настилките и съществуващите трибуни, монтаж на нова ограда и порти, и обособяване на паркинг и зелена площ.

Реконструкция на улица Дунав, град Габрово, ЦГЧ - Изток“

В началото на 2012 г. завършиха строително-монтажните работи за благоустрояване на територията по левия бряг на река Янтра. Край десния бряг на реката преминава друга крайречна улица – ул. „Дунав“, която е в изключително лошо състояние и се нуждае от комплексни благоустройствени мероприятия. Чрез благоустрояването на улица „Дунав” по проекта ще се създаде завършена рекреативна зона в централната градска част на Габрово. Ще бъдат изпълнени дейности по рехабилитация на настилки, вкл. отводняване; оформяне на групи паркоместа; оформяне на пешеходна и велосипедна алея; направа на кътове за отдих; екстериорно обзавеждане – парапети, ограждения, градински мебели и др.; рехабилитация и оформяне на зелени площи с подходяща растителност и улично осветление.

Спортна площадка кв. 213, ЦГЧ, ж.к. Дунав”

Предвидената за изграждане спортна площадка ще бъде разположена в северната зона на ул. „Дунав” в централната градска част. В района липсват подобни съоръжения. Предвижда се изграждане на спортни съоръжения, включващи площадка за фитнес на открито и оградено баскетболно игрище с изкуствена настилка, както и осветление на площадката.

В аванс за XIII Международен панаир на народните занаяти
31 август 2015
Справка за ремонтните дейности на територията на община Габрово
1 Септември 2015