На 5 януари 2009 година Община Габрово внесе за оценка в Министерство на регионалното развитие и благоустройството проектно предложение “Създаване на привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, разработено в рамките на Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на градската среда”.

Стойността на проектното предложение е 9 856 149 лв. То предлага комплекс от интегрирани благоустроителни мерки в териториално и функционално обособен участък на град Габрово, който обхваща ключови обекти от широк и идеален център на града - районът между ул. Петър Падалски и спортна зала “Орловец” (ул. Петър Падалски и ул. Елха, ул. Ст. Караджа, ул. Д-р Никола Василиади, два подлеза за пешеходци, прилежащите зелени площи и междублокови пространства, районът около музея „Дом на хумора и сатирата” по мост „Освобождение” до пространството около Спортна зала „Орловец”), ул. Аврам Гачев, пешеходен мост над р. Янтра, районът около мост „Игото”.

Проектът предвижда благоустрояване на зелени площи и детски площадки; рехабилитация на пешеходните алеи, тротоари, подлези и пешеходни зони; рехабилитация и реконструкция на прилежаща уличната мрежа; изграждане на обществени паркинги встрани от главните улици; поставяне на енергоспестяващо улично осветление и охранителни системи за превенция на риска; подобряване на достъпа за хора с увреждания. Неговото изпълнение ще повиши привлекателността на града, качеството на живот и ще създаде предпоставки за последващо устойчиво развитие.

Община Габрово подписа Меморандум за съвместно финансиране на два обекта по Проект „Красива България”
4 януари 2009
Кметът на Община Габрово подписа договор с МОСВ за още три проекта
15 януари 2009