1.  Конкурс за длъжността  Директор на МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА – Габрово, със срок на назначаване 5 години, на основание чл.91, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда, чл.8, ал.5 от Закон за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал.5 и 6 от Закон за културното наследство и заповед № 68/19.01.2015 г. на Кмета на Община Габрово. Характер на работата – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в културния институт.

2. Конкурсът ще се проведе по документи и защита на концепция за дейността и развитието на Музей Дом на хумора и сатирата  за период от пет години, подробно разработена за първите две от тях и събеседване.              

3.  Изисквания към кандидатите:

а/ да са с висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър”.

Области на висшето образование:

-   хуманитарни науки, с професионално направление филология;

социални, стопански и правни науки, с професионално направление:  социология, антропология и науки за културата;

изкуства, с професионални направления теория на изкуствата и изобразително изкуство, включително и специалността арт мениджмънт;

б/ да са с най-малко 3 години професионален опит;

в/ да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани;

4.  Като предимство ще се счита:

а/  участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

б/  владеене на чужд език;

в/  компютърна грамотност;   

г/  опит в мениджмънт на културни събития;

д/ опит в провеждането на политики за развиване на инициативност, предприемчивост и творчество у младите хора и стимулиране участието на гражданите в съвременния културен живот;

5.   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

а/   заявление за участие;

б/   автобиография;

в/   копие от диплом за завършено висше образование;

г/  копие от документ за трудов, служебен и/или осигурителен стаж  и/или  официален  документ за извършване на дейност в чужбина;

д/  свидетелство за съдимост;

е/ медицинско свидетелство -  представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудова дейност за повече от три месеца;

ж/  копие от други документи/ сертификати, удостоверения и др./, които по преценка на кандидата са в подкрепа на кандидатурата му.          

з/  писмена концепция за развитието и дейността на Музей Дом на хумора и сатирата - 7 екземпляра.

 /Писмената концепция са представя в непрозрачен, запечатан и надписан плик/.

За исканите копия от документи да се носят и оригиналите за сверка.

6. Документите  се подават в  Община Габрово – отдел „Управление  на  човешките ресурси”, ет.1, ст.№110, в срок до 27.03.2015 г. включително.

За получаване на уведомителните писма по чл. 93 от КТ, кандидатите следва да се явят на 03.04.2015 г. в ст..№ 110, ет.1 на Община Габрово

Справки на тел. 066/818 – 315.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово и на интернет страницата на Общината.

Експерти от Община Габрово с международно признати сертификати за разработка на планове за градска мобилност
23 януари 2015
Нов заместник-кмет ще отговаря за инфраструктурните и благоустройствени проекти на Община Габрово
26 януари 2015