Проект – BG161PO001-5.3.02-0028 „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020“

Схема за безвъзмездна финансова помощ – BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“

Финансиране – Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ – 549 660 лв.

Продължителност на проекта – 18 октомври 2013  – 18 април 2015 г.

Обща цел

Укрепване капацитета на Община Габрово чрез разработване на качествени инвестиционни проекти, готови за кандидатстване за последващо финансиране по оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период 2014-2020 г., които ще бъдат включени и в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Габрово.

Специфични цели

  • Община Габрово да разполага с разработени проекти, в пълна степен на готовност (работни проекти в пълния им обем, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) (project pipeline), с които да може да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” през следващия програмен период 2014 – 2020 г.;
  • Община Габрово да има списък от „готови за финансиране проекти“, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово.

Обекти, за които е предвидено изготвяне на проекти

Интегриран градски транспорт на гр. Габрово; Източна градска улица; Благоустрояване на парк „Баждар“; „Шивара” - участък от бензиностанция OMV до Шиваров мост, включващ рехабилитация на улична мрежа, изграждане на кръгово кръстовище, благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на подпорни стени по поречието на р. Янтра; Благоустрояване на парк „Колелото“ и прилежащи квартални пространства; Благоустрояване на улиците „Емануил Манолов“ и „Чардафон“ с прилежащи пространства; Ремонт, модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в основните училища „Св. Св. Кирил и Методий” и „Цанко Дюстабанов”; Преустройство на бившата прогимназия „Радион Умников” в Общински център за работа с деца в областта на културата и изкуствата, въвеждане на мерки за постигане на енергоефективни, пасивни показатели; Ремонт, модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в Дом на културата „Емануил Манолов“.

Очаквани резултати

  • По проект за интегриран градски транспорт на град Габрово изготвени: прединвестиционно проучване на системата на градския транспорт, финансов анализ и анализ разходи-ползи; технически задания за проектиране и доставки; разработени и съгласувани четири инвестиционни проекта;
  • Разработени и съгласувани пет инвестиционни проекта с доклади за съответствия за подобряване на градската среда;
  • Разработени и съгласувани два инвестиционни проекта с доклади за съответствия и технически паспорти за две сгради от образователната инфраструктура в град Габрово;
  • Разработени и съгласувани два инвестиционни проекта с доклади за съответствие и технически паспорти на сградите – част от културната инфраструктура на град Габрово.

Публикации

Представят проект за техническа помощ през новия програмен период

Община Габрово подписа договор за прединвестиционно проучване на системата за градски транспорт

Последният договор по „Регионално развитие” за този програмен период – вече факт

Община Габрово подаде проект в подкрепа на следващия програмен период

 

 

Полезно за киномани
18 октомври 2013
Оркестър „Габрово“ ще изпълнява популярна филмова музика на открито
21 октомври 2013