10% наказателна лихва, към която се прибавя и размера на основния лихвен процент, ще дължат всички, които не са заплатили навреме своите местни данъци и такси за 2009 година. Сроковете за тяхното изплащане вече изтекоха.

Припомняме, че срокът за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци беше 30 ноември, за патентния данък – 31 октомври, а за данък превозни средства – 30 септември. След тези дати върху дължимите суми се начисляват лихви за просрочие, месечните суми за които, след натрупване не са никак малки. За данък от 500 лева например, дължимата лихва за просрочие от тримесечие е 18,75 лева.