В продължение на една година общо 161 лица, от които 4 деца с увреждания, са ползвали услугата „Социален асистент”, предоставяна от Община Габрово по проект „Подкрепа в домашна среда за достоен живот”. За целия период от 1 април 2013 г. до 31 март 2014 г., тридесет и четирима от тях са се отказали доброволно от предлагането й, поради постъпване в здравно заведение, настаняване в специализирана институция, а някои са починали.

Бяха обхванати представители на следните целеви групи: самотно живеещи възрастни хора, които не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си; лица с различни видове увреждания, които ги поставят в изолация и невъзможност сами да организират дейности от ежедневието си и деца с увреждани, намиращи се в неравностойно социално положение.

С цел осигуряване устойчивост на социалната услуга, Община Габрово ще продължи да я предоставя от средата на летния период на тази година. Ще бъде извършен нов подбор на лица, желаещи помощта на социалните асистенти. Началото на процедурата за подбор и включване на потребители ще бъде допълнително обявена.

До сега 30 души работиха като социални асистенти на трудов договор към Общината. В изпълнение на проектните дейности те преминаха задължително въвеждащо обучение и три последващи супервизии, проведени от външни специалисти, ангажирани в рамките на проекта.

По предварително изготвен месечен график, социалните асистенти посещаваха потребителите на услугата и им оказваха необходимата помощ за поддържане на лична и битова хигиена, приготвяне на храна с продукти на потребителя, сервиране и отсервиране, закупуване на хранителни продукти, лекарства, материали и вещи от първа необходимост или заплащане на комунално-битови разходи със средства на потребителя, както и помощ при обличане, хранене, придружаване до личен лекар или за извършване на административни услуги.

За да ползват услугата потребителите заплащаха ежемесечна такса, обвързана с доходите им чрез въвеждане на диференцирана ставка и съобразно Методиката за определяне на потребителската такса, утвърдена от кмета на община Габрово. Базата за определяне на дохода бе гарантираният минимален доход - 65.00 лв. Месечната такса на всеки потребител се равняваше на месечния брой получени часове за услугата, умножен по съответната диференцирана ставка. От таксата бяха освободени децата,  ползващи помощта на социалните асистенти.

От началото на месец февруари 2013 г. Община Габрово изпълнява проекта „Подкрепа в домашна среда за достоен живот”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1-04 ”Помощ в дома”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.04-0042–C0001.


Инвестира във Вашето бъдеще!