Договор за изготвяне на подробно прединвестиционно проучване за цялата система на градския транспорт подписа Община Габрово с „Институт за транспортни изследвания“ ЕООД. Стойността му е 69 960 лева.

Обществената поръчка е проведена в рамките на проект „Техническа помощ за подготовка на община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“.

За период от шест месеца изпълнителят трябва да проучи всички транспортни потоци – автомобилен, велосипеден, пешеходен и организиран градски транспорт, както и да предложи мерки за преодоляване на конфликтните места.

Работата включва анализ и оптимизиране на съществуващата транспортна схема, ценовата политика, наличната материална база и автопарк. Ще се изследват възможностите за създаване на велоалеи и трасета, осигуряване на достъпност, снижаване на тротоари, въвеждане на електронни системи за информираност на пътниците. Ще бъде направен преглед на наличните паркинг площи, сегашните и бъдещите нужди, и начините за управление на местата за паркиране.

Според получените данни изпълнителят следва да предложи мерки за оптимизиране на системата на градския транспорт, включително и такива за инвестиционно проектиране. Той трябва да изследва и да докаже ефекта от въвеждане на предложените мерки поотделно и в тяхната съвкупност във варианти. Дейностите включват разработване на подробно прединвестиционно проучване и оценка на въздействието върху околната среда на избрания вариант, технически спецификации за доставка на превозни средства и задания за проектиране.

При подписване на документа кметът Таня Христова обясни значението на обща визия за развитието на интегриран градски транспорт, който е сред ключовите приоритети на Община Габрово. Тя настоя пред консултантския екип за осигуряване на максимална публичност при извършване на проучвателните дейности, както и намиране на подходяща форма за включване на обществеността в цялостния процес. Подробното прединвестиционно проучване ще даде възможност на Общината да кандидатства с проект за интегриран градски транспорт по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Изложба на румънски скулптори се открива в петък
27 март 2014
Учениците в ОУ „Неофит Рилски” в Габрово изучават биология и химия интерактивно
28 март 2014