„Най-важното условие, за да е успешен един град е наличието на дългосрочна стратегия с ясна визия и с цели за неговото развитие. Габрово е не само сред първите, които започнаха разработване на интегрирани планове, днес той разполага с качествен и мащабен документ, който ще ни помогне през 2020 г. да направим града такъв, какъвто го виждаме в мечтите си”. Това заяви вчера кметът Таня Христова на пресконференция по повод приключване изпълнението на проекта за изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие.

След 30 месеца работа Габрово има своята „пътна карта”, която ясно указва къде и какво ще се прави за седем години напред. Основната задача е да се обединят всички проекти и програми за обновяване, така че да се подобри обликът на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост, социалната активност и да се повиши стандартът на живот. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Габрово бе одобрен на 19 декември 2013 г. с решение № 280 на Общинския съвет. Преди дни планът получи одобрение и от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”.

По време на събитието в ритуалната зала на Община Габрово урбанистът Ангел Буров изказа удовлетворението си от свършената работа и благодари на обществеността за активното участие. Представителят на изпълнителя ГДЗЗД „Градска визия” очерта основните специфики на плана – визията за развитие на Габрово и определените три зони за въздействие. Те са пространствената рамка, в която ще бъдат насочени действия през периода 2014 – 2020 г. с цел ефективно и комплексно инвестиционно планиране. В обхвата на всяка зона са набелязани проекти, идеи и възможности за публично-частни партньорства, които ще бъдат предложени за финансиране през новия програмен период. Те ще могат да се реализират както чрез новата Оперативна програма „Региони в растеж”, така и чрез други финансови инструменти и частни инициативи.

„Някои от значимите проекти в плана вече са в процес на подготовка и с нетърпение ще очакваме първите отворени схеми, за да можем да пристъпим към тяхната реализация”, информира присъстващите кметът Таня Христова. Сред обектите, за които е предвидено изготвяне на проекти, са: Интегриран градски транспорт; Дом на културата „Емануил Манолов“; Територии от парк „Баждар”; Изграждане на кръгово кръстовище до Шиваров мост; Благоустрояване на парк „Колелото”; Въвеждане на енергийно ефективни мерки в основните училища „Св. Св. Кирил и Методий” и „Цанко Дюстабанов”, както и в бившата прогимназия „Радион Умников”.

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово” /ИПГВР/ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Общата му стойност е 465 335,40 лева, от които 23 266,77 лева – съфинансиране от Община Габрово.


Тази публикация е създадена в рамките на проект №BG161РО001-1.4.07-0030 „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Зимна обстановка в община Габрово към 08.00 часа на 22.01.2014 г.
22 януари 2014
Зимна обстановка в община Габрово към 08.00 часа на 23.01.2014 г.
23 януари 2014