Основната цел при изпълнението на проектните дейности е предоставяне на социалната услуга „социален асистент“, което ще продължи до 31 март 2014 г. Услугата е насочена към самотно живеещи възрастни хора, които не са в състояние сами да организират бита си, лица с различни видове увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и деца с увреждания, намиращи се в неравностойно социално положение.

В началото на декември 2013 г. бяха проведени две работни срещи на екипа за управление на проекта и социалните асистенти. По време на срещите, асистентите имаха възможност да обсъдят и споделят взаимни проблеми, както и ежедневните трудности, срещани при пряката работа с потребителите на услугата. Предвид специфичните задължения на социалните асистенти, бяха осъществени две групови супервизии, проведени от външни специалисти. Паралелно с груповите супервизии, на всеки един от асистентите бе предоставена възможност за провеждане и на индивидуална консултация.

Към настоящия момент потребители на услугата „социален асистент“ са 129 лица, включително и 4 деца, намиращи се в неравностойно социално положение. Обслужват се и потребители от габровските села Враниловци, Янковци, Гарвани, Гергини и Николчевци.

През месец април 2013 г. Община Габрово назначи 30 лица на длъжност „социален асистент“ в изпълнение на проекта  „Подкрепа в домашна среда за достоен живот”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Ежемесечно социалните асистенти, по предварително изготвен месечен график, извършват посещения в домовете на потребителите. Те оказват помощ на лицата съобразно техните потребности като поддържане на лична и битова хигиена, пазаруване, придружаване при посещаване на личен лекар, заплащане на месечни сметки, административни услуги, както и поддържане на социални контакти.


Инвестира във Вашето бъдеще!