Договор по проект в подкрепа за следващия програмен период подписа в Министерство на регионалното развитие в края на миналата седмица кметът Таня Христова. Разработката „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020“ е последната по Оперативна програма „Регионално развитие”, която е одобрена за финансиране.

Основната цел на проекта е да се повиши капацитетът на Общината за успешно участие в изпълнението на новата Оперативна програма „Региони в растеж” през следващия програмен период. Предстои да бъдат разработени готови за финансиране инвестиционни проекти, които ще бъдат включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Габрово.

Обектите, за които е предвидено изготвяне на проекти, са: Интегриран градски транспорт на гр. Габрово; „Източна улица”; Дом на културата „Емануил Манолов“; „Баждар” - територии от парк „Баждар” с прилежащи улици, тротоари и междублокови пространства; „Шивара” - участък от бензиностанция OMV до Шиваров мост, включващ рехабилитация на улична мрежа, изграждане на кръгово кръстовище, благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на подпорни стени по поречието на р. Янтра; „Колелото” – парк „Колелото”, включващ улици, тротоари, междублокови пространства, благоустрояване на улиците „Емануил Манолов” и „Чардафон” с прилежащи пространства. Сградите на основните училища „Св. Св. Кирил и Методий” и „Цанко Дюстабанов”, както и бившата прогимназия „Радион Умников”, ще бъдат енергийно обследвани. Със съдействието на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия” в тях ще бъдат въведени мерки за постигане на пасивни показатели.

Дейностите в обектите включват изготвяне на технически паспорти на строежите, изготвяне на проекти по реда на Закона за устройство на територията и обследване за енергийна ефективност, финансови анализи. Ще бъде направено подробно прединвестиционно проучване за цялата система на градския транспорт, изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, рехабилитация на пешеходни алеи, велоалеи, тротоари и паркинги, изграждане на спортни площадки и реконструкция на улични мрежи. Включени са и възстановителни дейности в обекти от общинската образователна, културна и социална инфраструктура.

Предложенията трябва да бъдат насочени към обединени решения в зоните за въздействие и да се търси най-голям ефект от тяхната реализация. Възлагането и изготвянето на работните инвестиционни проекти ще бъде предшествано от избор на идея за най-доброто обемно-пространствено решение. Изборът ще се извърши чрез широко обществено обсъждане, за което е планирано провеждане на четири кръгли маси.

Финансирането на проекта е по схема „В подкрепа за следващия програмен период”. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е сто процента - 549 660 лева. Периодът за изпълнение е 18 месеца.

Триумфално начало на сезона за габровските спортисти
22 октомври 2013
Настройте се за кино
22 октомври 2013