Социални асистенти на трудов договор назначи от началото на месец април Община Габрово по проект „Подкрепа в домашна среда за достоен живот”. Общо 30 души ще работят почасово и ще обслужват над 110 потребители на социалната услуга, включително и 3 деца с увреждания.

Проектът е насочен към самотно живеещи възрастни хора, които не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, както и към лица с различни видове увреждания. Основните задължения на социалните асистенти са насочени към подкрепа и помощ в извършване на обичайни и ежедневни дейности в бита на дефинираните потребители. На всяко нуждаещо се лице е изготвен индивидуален план за работа, предвид неговото желание и резултатите от социалната оценка на нуждите, изготвена от Дирекция „Социално подпомагане” - Габрово.

За придобиване на необходимите знания и умения за предоставяне на качествена социална услуга, както и за получаване на информация за изискванията при нейното реализиране, социалните асистенти преминаха тридневно въвеждащо обучение. Основните теми бяха с акцент върху действащата нормативна уредба, спецификата на социалната работа и работата със самотно живеещи възрастни хора и деца с увреждания. Новоназначените лица бяха запознати с предоставянето на социални услуги в общността, с мобилна социална работа, както и с общи дейности с близки на потребителите.

„Подкрепа в домашна среда за достоен живот”, на стойност 210 196, 98 лева, стартира на 1 февруари 2013 г. Разработката се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1-04 „Помощ в дома”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 16 месеца, а времето за предоставяне на услугата – 12 месеца.

Община Габрово продължава набирането на потребители на социалната услуга, попадащи в горепосочените целеви групи.


Инвестира във Вашето бъдеще!