Тематични кръгли маси за обсъждане и предлагане на проектни идеи, които да бъдат включени в Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 2014 – 2020 на град Габрово, ще се проведат на 27 март 2013 г. в заседателната зала на трети етаж в сградата на общинската администрация.

Предвидените теми са както следва:

1. Кръгла маса „Проекти в зона с преобладаващ социален характер на ИПГВР за град Габрово“ от 10:00 часа.

2. Кръгла маса „Проекти в зона на публични функции с висока обществена значимост на ИПГВР за град Габрово от 13:00 часа.

3. Кръгла маса „Проекти в зона с потенциал за икономическо развитие на ИПГВР за град Габрово от 15:00 часа.

Събитията се организират от гражданско дружество „Градска визия” и Община Габрово в изпълнение на проект BG161PO001-1.4.07-0030 „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово.

Повече информация можете да намерите тук

 

„Да направим Габрово отново чисто и зелено!”
26 март 2013
Магична среща „Златна котка” - Програма
27 март 2013