Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
http://www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

 

 

В съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 41 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Кметът на Община Габрово кани местната общност да участва в публично обсъждане за поемане на общински дълг в размер на 10% от общата стойност или 549273,247 лв. по Проект BG161PO001/1.1-01/2007/012: "Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчивото развитие на Oбщина Габрово", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007/006 от 16.07.2008 г. Общата стойност на проекта възлиза на 5 492 732,47 лева (от които финансиране от Европейския Фонд за регионално развитие - 85% и от Държавния бюджет на Р. България -15%). Поетият общински дълг ще бъде обезпечен с подписване на Запис на заповед от Кмета на Община Габрово, с която неотменимо и безусловно се задължава, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на Записа на заповед, да заплати на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, сумата по дълга. Срокът за поемане на общинския дълг е до 2 (два) месеца след приключване на договора с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”.

Община Габрово се явява Бенефициент по проекта с парньори: ПМГ “Акад. Иван Гюзелев”, СОУ “Райчо Каролев” и ДГ “Радост 2”. Продължителността на проекта е 19 месеца (от 16.07.2008 г. до 16.02.2010 г.) Общата цел на проекта е да спомогне за цялостното подобряване и модернизация на образователната инфраструктура на територията на община Габрово, като фактор за повишаване качеството на живот и устойчивото градско развитие. Специфичните цели на проекта включват повишаване на енергийната ефективност и модернизация на сградите и образователната среда в двете училища и детската градина, както и създаване на достъпна среда за хората в неравностойно положение в сградите на двете училища. Целевите групи обхващат всички ученици (1111), деца (152) и общ педагогически и обслужващ персонал (143) в училищата и детската градина. Дейности и очаквани резултати от изпълнението на проекта се изразяват в: ПМГ “Акад. Иван Гюзелев” - изграждане на достъпна среда (рампа, асансьор и санитарен възел за инвалиди); подмяна на дограма и топлоизолации; ремонт на тоалетни, покриви, физкултурен комплекс и ОВ инсталации на физкултурен салон, басейн; довършителни работи във всички корпуси; подмяна на осветителни тела и ремонт на дворни площи; СОУ “Райчо Каролев” - подмяна на дограма и външна топлоизолация; ремонт на тоалетни; възстановяване на покривна изолация; ремонт на спортни съоръжения и площадки; ремонт ОВ инсталации; изграждане на достъпна среда – рампа, асансьор и санитарен възел за хора в неравностойно положение на I-ви етаж; ДГ “Радост 2” - саниране на корпусите (подмяна дограма, изолация фасади, балкони); ремонтни работи в корпуси А и Б; ремонтни работи на детски площадки.

Обсъждането ще се проведе на 25 май 2009 г. от 17.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-01/2007/012 ”Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчивото развитие на Община Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.bgregio.eu

23 май – Национален ден на природните паркове
21 май 2009
Среща във връзка с проверките по спазването на Закона за занаятите
27 май 2009