Предотвратяване употребата на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот сред подрастващите са основните цели на две превантивни програми, чието реализиране започва тази учебна година във всички габровски училища.

„Кодово име „Живот“, насочена към ученици от 5 до 7 клас, и  „От връстници за връстници“, за ученици от 8 до 11 клас, вече имат своите пилотни издания в ОУ „Неофит Рилски“ и ПГТ „Пенчо Семов“, като по тях ще работят учители и ученици от останалите местни учебни заведения.

Решението е резултат от проведени срещи между представители на ОбСНВ и ПИЦ с кмета на Община Габрово, ръководствата на училищата и на РУО, и е израз на ангажираността на институциите да развиват още по-активна превантивна дейност, насочена към деца и юноши. С него Габрово се нарежда на челно място сред останалите областни градове по прилагане на националните програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда.

Във всяко училище е сформиран екип, който ще реализира програмите - психолози, педагогически съветници, медицински специалисти, ресурсни учители. Ангажираните с процеса училищни специалисти са преминали теоретични и практически обучения, водени от служители на Превантивно-информационния център към Общински съвет по наркотични вещества-Габрово.

Програмите използват предимно интерактивни методи и подходи и са насочени към развиване на социални и личностни умения и подкрепа за формиране на нагласи за живот, свободен от зависимости. В превантивната програма, насочена към учениците от 8 до 11 клас, е заложена и активна дейност по подхода „връстници обучават връстници“, като в гимназиите вече се работи по сформиране и обучение на училищни доброволчески екипи.

В националните превантивни програми, освен обучения на ученици, са предвидени и тематични срещи с родители, което е сред основните предпоставки за тяхната ефективност и възможност за обхващане на всички заинтересовани страни в процеса на превенция на рисковото поведение на учениците.

Програмите са одобрени за прилагане от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката, и са в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците.

Екипът на ОбСНВ и Превантивно-информационния център по зависимости-Габрово благодари на ръководствата на училищата за проявената ангажираност, като ще продължи да оказва методическа подкрепа и да подпомага дейностите по прилагане на двете програми.

ПОКАНА за участие в енергийната общност на Габрово
16 ноември 2023
Международна научна конференция УНИТЕХ'23
17 ноември 2023